System logifact® WMS w centrum dystrybucyjnym właściciela sieci Sieci Łazienek BLU

Spółka LogiQ została powołana z myślą o zapewnieniu kompleksowej i nowoczesnej obsługi logistycznej jej spółki matki – firmy Refleks. BR Konsorcjum Sp. z o.o. Refleks Sp.k. należy do liderów rynku wyposażenia łazienek – płytek ceramicznych, artykułów sanitarnych, instalacyjnych i grzewczych i jest właścicielem ogólnopolskiej sieci Salonów Łazienek BLU.

Nowe centrum dystrybucyjne płytek ceramicznych i artykułów łazienkowych

Odnotowująca wyraźny wzrost wolumenu sprzedaży firma Refleks stanęła przed wyzwaniem obsługi logistycznej coraz większego strumienia przepływów materiałowych. Spółka dysponowała wprawdzie rozbudowanym zapleczem logistycznym, w tym trzema magazynami dystrybucyjnymi na terenie północno-wschodniej Polski, to jednak podjęta została decyzja o wybudowaniu nowoczesnego centrum dystrybucyjnego zlokalizowanego w centralnej części kraju, w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych i w bezpośredniej bliskości głównych producentów w branży. Nowy magazyn miał zabezpieczyć nie tylko bieżące potrzeby w zakresie obsługi logistyki grupy, ale przede wszystkim zapewnić właściwe rezerwy wobec dalszego prognozowanego wzrostu sprzedaży i rozwoju sieci partnerskich, w szczególności w pozostałych regionach Polski, a także na potrzeby obsługi innych dystrybutorów oraz producentów z branży.

Oczekiwania klienta a specyfika branży

Jedną z głównych przesłanek przedsięwzięcia było uruchomienie usługi dostaw do klientów, niezależnie od ich lokalizacji na terenie całego kraju, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu złożenia zamówienia. O ile osiągnięcie powyższego celu wynosi spółkę LogiQ na pozycję lidera w swojej branży w zakresie jakości obsługi klienta, to jego realizacja byłaby w dużej mierze utrudniona lub wręcz niemożliwa bez wdrożenia dedykowanego systemu WMS przeznaczonego do wspierania zarządzania pracą magazynu centralnego.

Ważne było, aby nowy system WMS zapewnił racjonalny przebieg procesów magazynowych. Szczególnie istotne było ograniczenie kosztów obsługi logistycznej przy jednoczesnym ograniczeniu liczby pomyłek w wydaniach towarów i poprawie wydajności pracy magazynierów poprzez skrócenie czasu niezbędnego na wykonywanie operacji magazynowych.

Dodatkowe wyzwanie wynikało ze specyfiki samego towaru. Płytki ceramiczne są materiałem trudnym w obsłudze logistycznej ze względu na dużą masę własną oraz jednocześnie kruchość materiału, z którego są wykonane. W sytuacji niewłaściwego ułożenia płytek różnego rodzaju na palecie kompletacyjnej, na której następuje kompletacja dla jednego zlecenia, nie jest trudno o uszkodzenia mechaniczne. Dlatego istotną oczekiwaną cechą przyszłego systemu WMS było umożliwienie takiego sterowania operacjami kompletacji zleceń, aby zapewnić możliwie optymalny sposób rozłożenia płytek na jednostce kompletacyjnej i tym samym zminimalizować liczbę potencjalnych wypadków uszkodzeń.

Projekt logistyczny magazynu i system WMS z jednej ręki

Zadanie opracowania projektu logistycznego przyszłego magazynu centralnego, a następnie wdrożenia systemu klasy WMS zostało powierzone firmie Logifact-Systems. Na wybór dostawcy rozwiązania istotny wpływ miały udokumentowane bogatym portfolio zrealizowanych projektów kompetencje logistyczne oraz pozytywne opinie z rynku.

W pierwszym etapie, w oparciu o rzeczywiste dane liczbowe o prognozowanych przepływach materiałowych, opracowana została koncepcja ukształtowania funkcjonalno-przestrzennego, której podstawowym celem było wyznaczenie podstaw organizacyjnych dla przyszłego magazynu centralnego.

W drugim etapie wdrożony został system zarządzania magazynem logifact®WMS, wspierający zarządzaniem ogółem procesów magazynowych, od przyjęcia dostaw zewnętrznych, poprzez składowanie aż po kompletację, procesy kontroli i wydania z magazynu oraz wsparcie spedycji. Zastosowano system typu decyzyjnego rozszerzony o funkcje planowania wydań towaru z magazynu oraz o planowanie zadań operacyjnych dla operatorów magazynowych.

System logifact®WMS został przy tym wyposażony w wyspecjalizowany moduł przeznaczony do zarządzania, w sposób automatyczny, w oparciu o wbudowane algorytmy sterowania, przebiegiem złożonego procesu wyjazdów. W ramach tego procesu system koordynuje realizację zleceń kompletacyjnych w różnych strefach magazynu, pakowanie palet i kartonów w wydzielonych, dedykowanych strefach pakowania, konsolidację jednostek wysyłkowych z uwzględnieniem podziału na różnych przewoźników i dostarczanie ich do buforów wyjściowych.

Dzięki funkcji potwierdzania pobrań magazynowanych produktów przy zastosowaniu przenośnych terminali wyposażonych w laserowe czytniki kodów EAN oraz skanerów kodów kreskowych na mobilnych stanowiskach kontroli praktycznie wyeliminowany został problem pomyłek w pobraniach.

Ze względu na specyfikę procesu wytwarzania płytek ceramicznych, w którym, pomimo zachowania identycznej receptury składu i technologii produkcji, istnieje możliwość występowania różnic w wyglądzie i rozmiarze płytek o tym samym indeksie, ale pochodzących z różnych partii produkcyjnych (wypałów), jednym z kluczowych wymogów klienta było zapewnienie możliwości śledzenia numerów partii (traceability). Dzięki wdrożeniu tej unikalnej w skali branży funkcji znacznie usprawniona została identyfikacja płytek pochodzących z różnych partii produkcyjnych, ponieważ system umożliwia śledzenie informacji o odcieniu i kalibrze płytki, a odbiorca może mieć pewność, że zawsze otrzyma w zestawie produkty jednorodne. Ma to szczególne znaczenie dla branży armatury łazienkowej i płytek ceramicznych, która charakteryzuje się dużą wrażliwością na jakość obsługi, w której nieterminowość czy niekompletność oczekiwanych w krótkim czasie dostaw skutkuje utratą zaufania ze strony klientów. LogiQ to jedyny magazyn dystrybucyjny tej branży w Polsce, w którym śledzone są partie produkcyjne płytek.

Centrum dystrybucyjne o powierzchni 15 tys. mkw. zostało docelowo zaplanowane na 30 tys. miejsc paletowych. Wdrożony system wyposażony jest w elastyczne opcje konfiguracyjne z poziomu użytkownika, dzięki czemu magazyn może być eksploatowany nie tylko w zakresie podstawowej działalności dystrybucyjnej, ale może zostać skonfigurowany na potrzeby świadczenia usług logistycznych na potrzeby firm zewnętrznych. Wdrożenie systemu WMS objęło ponadto bardzo rozbudowaną integrację z otoczeniem informatycznym – z systemem nadrzędnym (Comarch ERP XL) oraz z systemami kurierskimi. Integracja została przeprowadzona w oparciu o technologię interfejsów wymiany danych.