WMS

logifact ® WMS

Magazyn

Funkcjonalność Moduły Systemowe

MODUŁY OPERACYJNE

MODUŁ OBSŁUGI PRZYJĘCIA DO MAGAZYNU

 • Obsługa dokumentowa dostaw zewnętrznych w biurze magazynu na podstawie awiza elektronicznego zawierającego m.in.: dane dostawcy, numer zamówienia dla danej dostawy, okno czasowe przyjazdu samochodu, listę awizowanych artykułów z ich ilościami, etc.
 • Rozładunek do buforów wejściowych
  • Kontrola wejściowa towaru 
   • Kontrola w buforach wejściowych - kontrola ilościowa z wykorzystaniem EAN, kontrola cech towaru (np. numeru partii, daty ważności, etc.), rejestracja numerów seryjnych, podział na towary „dobre”/”uszkodzone”, kontrola jakościowa, możliwość mierzenia, ważenia towaru, etc.
   • Kontrola podczas rozkładania towarów (dotyczy rozkładania na półki towarów przyjmowanych z pominięciem buforowania na wejściu)
  • Kontrola zakończona zostaje wygenerowaniem dokumentu PZ z uwzględnieniem porównania ilości skontrolowanych z awizowanymi i możliwością wydrukowania protokołu różnic
 • Formowanie jednostek magazynowych różnego typu (paleta, pojemnik, jednostka do rozwiezienia etc.) z możliwością etykietowania
 • Wprowadzanie dostaw
  • Wprowadzanie skontrolowanych i uformowanych dostaw z buforów wejściowych do różnych stref składowania (np. regały paletowe, regały półkowe, składowanie blokowe na posadzce, itp.) lub bezpośrednio do stref kompletacji
  • Wprowadzania towarów w jednostkach magazynowych różnego typu (palety, pojemniki etc.)
  • Rozwożenia towarów w postaci porcji produktu (towar luzem w sztukach lub w opakowaniach zbiorczych na mieszanej palecie do rozwożenia) i dokładanie do miejsc półkowych lub jednostek magazynowych
  • Wprowadzanie towarów gabarytowych
 • Bezpośrednie prowadzenie towarów do magazynu bez kontroli w buforach wejściowych i formowania jednostek magazynowych, polegające na możliwie jak najszybszym rozkładaniu towarów na półki połączonym z kontrolą wejściową realizowaną podczas odkładania do lokacji docelowych. Możliwość wydzielenia ze strumienia wejściowego towarów brakujących w magazynie i wprowadzenie ich bezpośrednio do stref kompletacji.
 • Wprowadzanie dostaw odbywa się przy wykorzystaniu algorytmu alokacji towarów. System automatycznie przydziela miejsca składowania z puli wyselekcjonowanych dla danego artykułu preferowanych miejsc odkładczych. Przy wprowadzaniu uwzględnione są przypadki szczególne obejmujące zarówno proces cross-docking’u jak i bezpośrednie wprowadzanie towaru do lokacji kompletacyjnych w zerowych stanów magazynowych

MODUŁ OBSŁUGI WYDANIA Z MAGAZYNU

 • Przygotowywanie i obróbka zleceń wydania na potrzeby kompletacji wysyłek
  • Sprawdzanie dostępności towarów i rezerwacja w magazynie towarów dla danego zlecenia wydania
  • Planowanie list kompletacyjnych
   • Podstawowe - z uwzględnieniem: maksymalnej ilość pozycji na liście, maksymalnej ilość produktów na liście, maksymalnej objętości towarów na liście
   • Zaawansowane - z uwzględnieniem indywidualnych wymagań klientów m.in., co do typu i wielkości jednostek wysyłkowych, opakowań zbiorczych, rozdzielczości pakowania, wymiarów i wagi produktów, etc.)
  • Generowanie list kompletacyjnych (pojedynczych lub zagregowanych) z uwzględnieniem optymalnej ścieżki kompletacji
  • Manualne planowanie wyprowadzenia konkretnych jednostek
 • Realizacja zleceń wydania,
  • Sterowanie zwalnianiem zadań do kompletacji, permanentne śledzenie stopnia realizacji zleceń, nadawania priorytetów dla zleceń oraz dla poszczególnych linii zleceń
  • Różne typy i strategie kompletacji
   • Kompletacja (na palety lub do kartonów) ze statycznych i dynamicznych lokacji kompletacyjnych
   • Multi order picking - kompletacja wielu list równocześnie
   • Kompletacja zleceń jednopozycyjnych
   • Kompletacja odwrócona (pick-to-line, put-to-light) - rozsortowanie towarów z jednostek jednorodnych na jednostki wysyłkowe (kompletacja tego typu może mieć charakter dwustopniowy – najpierw kompletacja towarów potrzebnych do rozsortowania a później samo rozsortowanie)
   • Wyprowadzenie towarów w pełnych paletach – bezpośredni transport palet jednorodnych ze strefy rezerw paletowych do buforów wyjściowych
   • Kompletacja towarów średnio gabarytowych - przekształcanie opakowań zbiorczych w jednostki wysyłkowe
   • Wyprowadzenie towarów gabarytowych
   • Wspomaganie pick-to-voice i pick-to-light
 • Odstawienie skompletowanych jednostek do buforów konsolidacji, bezpośrednio do określonych stanowisk kontroli wyjściowej lub do lokacji pośrednich (np. foliarka)
 • Konsolidacja zleceń przed operacją kontroli wyjściowej – system śledzi czy wszystkie jednostki z danego zlecenia są skompletowane i znajdują się w buforze przed stanowiskiem kontroli wyjściowej. Jeżeli tak udostępnia dane zlecenie do kontroli i ewentualnego przepakowania.
 • Kontrola wyjściowa jednostek skompletowanych:
  • Wybór jednostek do kontroli: wszystkie, losowo, na podstawie „poziomu ufności” dla danego odbiorcy, w zależności od pracownika, etc. (algorytm wyboru każdorazowo do zdefifiniowania)
  • Kontrola ilościowa z uwzględnieniem cech produktów
  • Obsługa braków i nadwyżek wykrytych podczas kontroli
  • Rejestracja numerów seryjnych podczas kontroli
  • Kontrola jakościowa (każdorazowo do zdefinfiniowania)
  • Możliwość połączenia kontroli z dowolnym przepakowaniem skompletowanego towaru (np. z trzech jednostek skompletowanych powstają dwie jednostki wysyłkowe)
  • Wydruk etykiet i dokumentów na stanowisku kontroli
  • Wyspecjalizowane stanowiska kontroli i pakowania do obsługi e-commerce połączone z wydrukiem etykiet kurierskich on-line, wydrukiem faktur wygenerowanych przez system ERP i przesłanych do WMS w formacie PDF, (nie obejmuje zarządzania drukarkami fifiskalnymi).

MODUŁ OBSŁUGI WYSYŁEK

 • Przygotowanie zleceń do wysyłki:
  • Pakowanie/przepakowanie skontrolowanych jednostek, tworzenie opakowań (jednostek) wysyłkowych
  • Komasacja jednostek wysyłkowych w jednostki transportowe – łączenie dwóch lub więcej jednostek wysyłkowych w jedną jednostkę transportową lub przesuwanie jednostek wysyłkowych pomiędzy jednostkami transportowymi.
  • Wydruk list (A4) oraz etykiet logistycznych z wymaganymi danymi dla jednostek wysyłkowych i transportowych (palet, kartonów, pojemników, etc.)
 • Planowanie załadunku – możliwość tworzenia przez dyspozytora list załadunkowych
 • Załadunek na zewnętrzne środki transportu (bezpośrednio do samochodu lub z wykorzystaniem buforów wyjściowych) z uwzględnieniem:
  • Wykonania załadunku przez jednego pracownika lub drużynę załadunkową
  • Kontroli poprawności załadunku poprzez skanowanie każdej jednostki transportowej oraz identyfikację (skanowanie) samochodu, do którego odbywa się załadunek.
  • W przypadku prostych procesów załadunku możliwość zbiorczego potwierdzenie całej listy załadunkowej
  • Kolejności załadunku jednostek transportowych
  • Wydruku list załadunkowych, dokumentów WZ, dokumenty
  • Raportowania skompletowanych i załadowanych jednostek i pozycji

MODUŁ OBSŁUGI CROSS-DOCKING’U

 • Przekierowanie towarów z dostawy na pole cross-dockingowe znajdujące się w strefifie wejścia. Możliwość natychmiastowego wyprowadzania całych jednostek lub kompletacji z lokacji cross-docking’owych.
 • Sortowanie dostaw – polega na natychmiastowym rozsortowaniu produktów z przyjmowanych dostaw (bez wprowadzania do magazynu) na trasy i/lub odbiorców wg list dystrybucyjnych
 • Cross-docking z kumulacją – przyjmowane do magazynu towary przesuwane są do wydzielonych stref gdzie przez dłuższy czas budowane są (poprzez stopniowe dokładanie towaru) wg ustalonych reguł jednostki wysyłkowe przeznaczone dla określonych odbiorców.
 • Przekierowanie paczek (proces order-for-order dla e-commerce) bezpośrednio z wejścia
  do odpowiednich stanowisk kontroli i pakowania 

MODUŁ OBSŁUGI PRZESYŁEK NIEHANDLOWYCH

 • Przekierowanie towarów z dostawy na pole cross-dockingowe znajdujące się w strefifie wejścia. Możliwość natychmiastowego wyprowadzania całych jednostek lub kompletacji z lokacji cross-docking’owych.
 • Sortowanie dostaw – polega na natychmiastowym rozsortowaniu produktów z przyjmowanych dostaw (bez wprowadzania do magazynu) na trasy i/lub odbiorców wg list dystrybucyjnych
 • Cross-docking z kumulacją – przyjmowane do magazynu towary przesuwane są do wydzielonych stref gdzie przez dłuższy czas budowane są (poprzez stopniowe dokładanie towaru) wg ustalonych reguł jednostki wysyłkowe przeznaczone dla określonych odbiorców.
 • Przekierowanie paczek (proces order-for-order dla e-commerce) bezpośrednio z wejścia
  do odpowiednich stanowisk kontroli i pakowania 

MODUŁ KONFEKCJONOWANIA (prosta obsługa zestawów)

 • Tworzenie zestawów na podstawie dokumentów poza systemowych
 • Wspomaganie generowania zleceń zasilania strefy konfekcjonowania w niezbędne komponenty do tworzenia zestawów
 • Rejestracja zużytych komponentów (rozchód wewnętrzny) i wytworzonych zestawów (przychód wewnętrzny)
 • Wprowadzenie do magazynu gotowych zestawów oraz zwrot niewykorzystanych komponentów (analogicznie jak wprowadzanie dostawy)

MODUŁ VAS / CO-PACKING

 • Obsługa zleceń co-packing’u obejmująca tworzenie zestawów na podstawie definicji zestawów, rozkładanie zestawów, metkowanie, etykietowanie etc.
 • Zarządzanie zleceniami co-packing’u - awizacja zleceń z systemu ERP, możliwość generowania zleceń przez magazyn, zwalnianie zadań do realizacji (również cząstkowe), śledzenie i monitorowanie realizacji zleceń, interfejs potwierdzenia wykonania do systemu ERP
 • Ścisłe prowadzenie przychodów, rozchodów oraz stanów materiałowych w strefifie VAS
 • Możliwość odwzorowania wielu stanowisk pracy wraz z buforami zdawczo-odbiorczymi
 • Generowanie zleceń zasilania strefy VAS w niezbędne komponenty i materiały
 • Wprowadzenie do magazynu zrealizowanych zleceń co-packing’u (np. wyprodu-kowane zestawy, oetykietowane produkty, etc.) oraz zwrot do magazynu niewykorzystanych komponentów i materiałów (analogicznie jak wprowadzanie dostawy)

MODUŁ AUTOMATYCZNEGO UZUPEŁNIANIA ZAPASU W STREFACH KOMPLETACJI

 • Samodzielne zarządzanie przez system utrzymywaniem w lokacjach kompletacyjnych (paletowych, półkowych, przepływowych, etc.) zapasu na poziomie umożliwiającym płynną realizację zleceń kompletacji
 • Uzupełnianie „statycznych” stref kompletacji ze stałym przyporządkowaniem artykuł lokacja lub artykuł sektor.
 • Uzupełnianie oparte o algorytm bazujący na minimalnym progu zapasu danego artykułu w lokacji lub sektorze, zapewnianiające dowożenie odpowiednich porcji produktu niezbędnych do utrzymania ciągłości kompletacji
 • Uzupełnianie „dynamicznych” stref kompletacji ze zmiennym przyporządkowaniem artykuł lokacja. Uzupełnianie oparte na analizie (prowadzonej w czasie rzeczywistym) napływających zleceń wydania oraz bieżących zapasów w strefifie kompletacji.
 • Algorytmy optymalizacyjne zarządzają, w sposób ciągły, zasilaniem strefy kompletacji w artykuły potrzebne do bieżących pobrań oraz odwożeniem do stref składowania artykułów niepotrzebnych do kompletacji.

MODUŁ PRZESUNIĘĆ WEWNĘTRZNYCH

 • Fizyczne przesunięcia wewnątrzmagazynowe – przesunięcia całych jednostek magazynowych oraz porcji produktu (z uwzględnieniem zbierania i rozkładania) pomiędzy lokacjami odkładczymi
 • Przesunięcia logiczne – zmiana nieidentyfifikowalnych cech produktu (np. magazyn logiczny) dla całej jednostki magazynowej lub porcji produktu znajdującej się w lokacji półkowej

MODUŁ WSPOMAGANIA SPEDYCJI

 • Odwzorowanie struktury dystrybucji – „kierunki”, „trasy”, „punkty przeładunkowe”, „odbiorcy”
 • Automatyczny przydział zleceń wydania do tras. Trasy mogą mieć charakter geografificzny lub logiczny np. określony kurier
 • Tworzenie wyjazdów. Wyjazd stanowi zbiór zleceń wydania.
 • Przydzielanie zleceń do wyjazdów. Możliwość przydzielenia zleceń należących do jednej trasy, do części trasy lub dowolnego łączenia tras
 • Przydzielanie buforów wyjścia do wyjazdu
 • Zwalnianie wyjazdów do realizacji, monitorowanie stopnia realizacji wyjazdu

MODUŁ ZARZĄDZANIA NOŚNIKAMI

 • Zarządzanie nośnikami w magazynie z uwzględnieniem nośników posiadających stałe numery i nośników „jednorazowych”. Rejestracja przyjmowanych i wydawanych do/z magazynu nośników z uwzględnieniem ich typu i kontrahenta (właściciela)

MODUŁ INWENTARYZACJI

 • Inwentaryzacja roczna całego magazynu
 • Inwentaryzacja wyrywkowa i ciągła (inicjowana przez dyspozytora) prowadzona wg lokacji,strefy magazynowej, grupy towarowej, jednostki lub produktu
 • Inwentaryzacja jednostki ładunkowej inicjowana przez pracownika magazynowego
 • Inwentaryzacja zero-count (przejście przez zero)
 • Moduł inwentaryzacji daje możliwość:
  • Elastycznego tworzenia list inwentaryzacyjnych (wybór miejsc przez fifiltrowanie, z zakresu, selektywnie)
  • Sumowania tego samego indeksu podczas inwentaryzacji w jednym miejscu składowania (podawanie częściowych ilości)
  • Śledzenia postępu inwentaryzacji oraz raportowania różnic pomiędzy ilością zliczoną a widzianą przez system

MODUŁ OBSŁUGI ZWROTÓW (zewnętrznych i wewnętrznych)

 • Obsługa wycofania do magazynu towarów ze skompletowanych zleceń gotowych do wysyłki. Towary skompletowane, ale jeszcze nie wysłane są cofane z powrotem do magazynu i przyjmowane na stan magazynowy
 • Obsługa zwrotów zewnętrznych
  • Obsługa zwrotów od odbiorców (standardowy proces przyjęcia do magazynu z uwzględnieniem typu dostawy „zwrot od odbiorcy”)
  • Obsługa zwrotów do dostawców z uwzględnieniem kumulacji zwrotów na określonego dostawcę