Projektowanie systemów logistycznych

logifact® ProjektProjektowanie systemów logistycznych

USŁUGI DORADCZE I PROJEKTOWE

Oferujemy usługi doradcze i projektowe ściśle skoncentrowane na logistyce przepływu materiałowego. Kształtujemy procesy logistyki magazynowej, aby zapewnić optymalne wykorzystanie dostępnych środków pracy i płynny przepływ fizycznego strumienia towarów.

Naszą ofertę kierujemy do firm, które planują lub realizują projekty związane z budową nowego magazynu lub z modernizacją infrastruktury i organizacji pracy obiektu już istniejącego.

Dzięki usługom doradczym oraz projektowym nasi klienci unikają ryzyka niedoszacowania kosztów inwestycji, niedopasowania i braku wobec planowanego rozwoju firmy lub dynamicznie zmieniających warunków współpracy z kontrahentami oraz klientami.

Logifact-Systems świadczy kompleksowe usługi począwszy od audytu logistycznego, doradztwo logistyczne, projektowanie logistyczne a skończywszy na wdrożeniu profesjonalnego systemu zarządzania magazynem klasy WMS, dla którego dobrą podstawą (fundamentem) jest koncepcja funkcjonalno-przestrzenna magazynu

Oferta w zakresie usług doradczych i projektowych obejmuje:

 • Audyt logistyczny magazynu
 • Doradztwo logistyczne
 • Optymalizacja logistyki dla istniejących magazynów oraz hal produkcyjnych
 • Projektowanie logistyczne dla nowych projektowanych magazynów lub produkcyjnych

AUDYT LOGISTYCZNY MAGAZYNU

Wizja lokalna (wizyta robocza) w magazynie Klienta realizowana przez doświadczonego logistyka w celu określenia stanu faktycznego. Na bazie tej wizyty przygotowywany jest raport zaleceń z rekomendacjami / wskazaniami kierunków możliwych usprawnień krótkoterminowych (organizacyjnych) i długoterminowych (inwestycyjnych).

DORADZTWO LOGISTYCZNE

Specjalistyczne usługi doradcze od udzielania wsparcia w zakresie rozwiązywania bieżących problemów związanych z logistyką przepływu materiałów, aż po realizację dedykowanych usług konsultingowych oraz wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących logistyki magazynowej oraz produkcyjnej.
Zakres doradztwa obejmuje organizację i przebieg procesów logistycznych, elementy infrastruktury magazynowej, systemy zarządzania magazynem oraz dodatkową technologię wspomagającą pracę magazynu (systemy IT, automatyka magazynowa, radiowe terminale mobilne, technologia automatycznej identyfikacji, urządzenia wspomagające itd.)

OPTYMALIZACJA LOGISTYKI

Projekty logistyczne ukierunkowane na wzrost wydajności oraz usprawnienie procesów logistycznych istniejącego magazynu lub hali produkcyjnej.

Istotą optymalizacji logistyki jest maksymalne wykorzystanie zasobów posiadanych przez przedsiębiorstwo z jednoczesnym wdrożeniem rozwiązań organizacyjnych oraz technicznych zwiększających efektywność i wydajność dla wszystkich procesów logistycznych lub wybranych poszczególnych procesów.

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNE MAGAZYNÓW

Logistycy Logifact-Systems na podstawie analizy dotychczasowych procesów przepływu materiałowego, zapasów, organizacji pracy magazynu oraz zakładanych prognoz wzrostów opracowują koncepcje ukształtowania funkcjonalno-przestrzennego nowego magazynu wraz z wrysowaniem bryły magazynu w dostępną działkę.

Zakres usług projektowych obejmuje:

 • Analizę procesów przepływu materiałowego, zapasów oraz organizacji pracy magazynu w wyniku, której (po uwzględnieniu prognoz wzrostu) opracowywane są:
  • Dane liczbowe opisujące docelowy system logistyczny i stanowiące podstawę przyszłych prac projektowych,
  • Schemat docelowego przepływu materiałów w magazynie,
  • Główne założenia dla przyszłej organizacji pracy w magazynie,
 • Opracowanie wariantowych koncepcji ukształtowania funkcjonalno–przestrzennego magazynu, która obejmuje zaprojektowanie m.in.:
  • bryły magazynu z wrysowaniem jej w dostępną działkę,
  • odpowiedniej ilości i wielkości niezbędnych stref magazynowych,
  • optymalnego systemu składowania dla poszczególnych stref,
  • właściwej ilości oraz typów środków transportu wewnętrznego,
  • prawidłowego doboru stanowisk pracy w każdej ze stref magazynowych,
  • inne,
 • Projekt systemu przepływu materiałowego, tzn.:
  • opis organizacji pracy oraz procesów zachodzących w każdej ze stref
  • magazynowych,
  • ostateczny dobór wyposażenia technicznego,
  • obliczenie maksymalnych wydajności dla poszczególnych stref,
  • określenie zasad organizacji pracy,
 • Przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na wykonawstwo magazynu, w tym m.in.:
  • opracowanie harmonogramu prac związanych z uruchomieniem nowego obiektu,
  • przygotowanie dokumentacji przetargowych na wykonawstwo i wyposażenie hali,
  • analiza i porównanie ofert,
  • współudział w pertraktacjach z potencjalnymi dostawcami,
  • doradztwo przy wyborze najlepszych ofert.

CASESTUDY

Projekt logistyczny i system WMS w centrum dystrybucyjnym właściciela sieci Sieci Łazienek BLU

 • W związku ze wzrostem sprzedaży zapadła decyzja o uruchomieniu nowego centrum dystrybucyjnego do obsługi logistycznej towarów spółki Refleks.
 • Postanowiono, że zadanie dostawcy WMS jak i projektu logistycznego magazynu zostanie powierzone firmie Logifact-Systems.
 • System WMS musi sprostać nie tylko wymogom wynikającym wprost z prognoz i planów biznesowych klienta ale także z branżowej specyfiki dystrybuowanych towarów.
 • Oprócz dystrybucji towarów własnych klienta system WMS wspiera także świadczenie usług logistycznych.

Odnotowująca wyraźny wzrost wolumenu sprzedaży firma Refleks stanęła przed wyzwaniem obsługi logistycznej coraz większego strumienia przepływów materiałowych.

Spółka dysponowała rozbudowanym zapleczem logistycznym, w tym trzema magazynami dystrybucyjnymi na terenie północno-wschodniej Polski. Pomimo to zapadła decyzja o wybudowaniu nowoczesnego centrum dystrybucyjnego i wyposażeniu go w system zarządzania magazynem klasy WMS. Magazyn ten zlokalizowano w centralnej części kraju, w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych.

Zadanie opracowania projektu logistycznego przyszłego magazynu centralnego, a następnie wdrożenia systemu magazynowego otrzymała nasza firma. Na wybór dostawcy WMS istotny wpływ miały wysokie kompetencje logistyczne, bogate portfolio zrealizowanych projektów oraz pozytywne opinie z rynku.