system WMS - system zarządzania magazynem logifact® WMS

logifact® WMSSystem zarządzania magazynem

  • jest jednym z najbardziej zaawansowanych i najczęściej wybieranych informatycznych systemów zarządzania klasy WMS (Warehouse Management System) na polskim rynku,
  • zarządza magazynami różnego typu, o zróżnicowanym stopniu złożoności – zarówno o bardzo prostej, jak i bardzo złożonej organizacji procesów logistycznych,
  • znajduje zastosowanie zarówno w magazynach manualnych jak i o dużym stopniu automatyzacji,
  • jest wdrażany w firmach z większości branż, jest dostępny w wersji standardowej lub może zostać dopasowany do specyficznych potrzeb klienta,
  • jest stale doskonalony i rozwijany w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe oraz oczekiwania klientów.

CASESTUDY

System WMS w centrum dystrybucyjnym właściciela sieci Sieci Łazienek BLU

  • W związku ze wzrostem sprzedaży zapadła decyzja o uruchomieniu nowego centrum dystrybucyjnego do obsługi logistycznej towarów spółki Refleks.
  • Postanowiono, że projekt logistyczny magazynu oraz wdrożenie systemu WMS zostanie dostarczone z jednej ręki przez Logifact-Systems.
  • System WMS musi sprostać nie tylko wymogom wynikającym wprost z prognoz i planów biznesowych klienta ale także z branżowej specyfiki dystrybuowanych towarów.
  • Oprócz dystrybucji towarów własnych klienta system WMS wspiera także świadczenie usług logistycznych.

Odnotowująca wyraźny wzrost wolumenu sprzedaży firma Refleks stanęła przed wyzwaniem obsługi logistycznej coraz większego strumienia przepływów materiałowych.

Spółka dysponowała wprawdzie rozbudowanym zapleczem logistycznym, w tym trzema magazynami dystrybucyjnymi na terenie północno-wschodniej Polski, to jednak podjęta została decyzja o wybudowaniu nowoczesnego centrum dystrybucyjnego i wyposażeniu go w magazynowy system informatyczny – system WMS. Magazyn ten zlokalizowano w centralnej części kraju, w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych.

Zadanie opracowania projektu logistycznego przyszłego magazynu centralnego, a następnie wdrożenia systemu WMS, zostało powierzone firmie Logifact-Systems. Na wybór dostawcy rozwiązania istotny wpływ miały wysokie kompetencje logistyczne, bogate portfolio zrealizowanych projektów oraz pozytywne opinie z rynku.