System WMS - system zarządzania magazynem

logifact® WMS System WMS - zarządzanie magazynem

Moduł
konfiguracji
systemu WMS

MODUŁ KONFIGURACJI SYSTEMU WMS

 • Parametryzacja i konfiguracja w zakresie danych stałych produktu w magazynowym systemie informatycznym
  • Dane podstawowe: indeks, nazwa, EAN, definicja „sztuki” produktu (wymiary, waga), grupa produktowa
  • Zawansowana konfiguracja cech produktu – wybór cech istotnych dla danego produktu, określenie cech definiujących jednorodność porcji produktu, określenie sposobu obsługi cechy (śledzenie, rejestracja na wejściu, rejestracja na wyjściu). Konfiguracja cech produktu definiuje w znacznym stopniu strategię zarządzania procesami magazynowym
  • Definicja opakowania zbiorczego i jednostki magazynowej dla danego produktu (nośnik, wymiary, waga, EAN dla opakowania)
  • Rozbudowany system jednostek miary i przeliczników uwzględniający m.in. jednostki podstawowe (do wymiany informacji systemu logistycznego WMS z system informatycznym ERP) oraz jednostki stosowane, tzn. takie, które używane są w procesach magazynowych w logistyce
  • Definicja sposobu kontroli wejściowej danego produktu
 • Konfiguracja fizycznej struktury magazynu w systemie WMS
  • Możliwość modelowania przestrzennej struktury magazynu z poziomu systemu informatycznego do zarządzania magazynem przy zastosowaniu takich elementów konstrukcyjnych jak: gniazda, kanały, rzędy, bloki, etc. z odpowiednio przyporządkowanymi do nich lokacjami odkładczymi. Konfiguracja uwzględnia pojemność lokacji i/lub wymiary
  • System magazynowy WMS wspiera odwzorowanie następujących konstrukcji: regały paletowe rzędowe, kanałowe, przepływowe i wjezdne, regały półkowe, regały pojemnikowe o różnej głębokości, regały przepływowe dla kartonów i pojemników, regały dynamiczne (windowe, karuzelowe), bufory różnego typu, bloki, pola odkładcze, etc.
 • Konfiguracja funkcjonalna magazynu i parametryzacja w systemie informatycznym WMS procesów logistycznych w strefach
  • Podział magazynu na obszary.
  • Obszar – zbiór jednej lub kilku stref magazynowych wyróżniających się pewną funkcją nadrzędną np. skład celny, antresola (z podziałem na poziomy), magazyn produktów niebezpiecznych, etc.
 • Podział obszarów na strefy funkcjonalne.
  • Strefa – zbiór lokacji o określonych adresach, jednorodnych pod względem zachodzących w niej procesów.
  • System umożliwia odwzorowanie i parametryzację procesów logistycznych następujących stref funkcjonalnych magazynu:
   • Strefy składowania – towarów spaletyzowanych, towarów małogabarytowych (w pojemnikach / kartonach / luzem), towarów gabarytowych / dłużyc, towarów wiszących, pole odkładcze (dowolnie uformowany towar składowany na posadzce)
   • Strefy kompletacji – kompletacja z palet z uwzględnieniem statycznych i dynamicznych lokacji kompletacyjnych, kompletacja z półek ze statycznym i dynamicznym przyporządkowaniem lokacji, kompletacja z bloków, kompletacja towarów gabarytowych, dłużyc itp. Podział stref kompletacji na sekcje pracy z poziomu systemu zarządzania magazynem.Strefy Wejścia/wyjścia, Cross-Docking, VAS, strefy kontroli, konsolidacji, bufory o różnym przeznaczeniu
 • Konfiguracja w systemie WMS preferowanych stref i sektorów składowania – przyporządkowanie artykułów do preferowanych dla nich stref i sektorów składowania,
 • Konfiguracja w systemie WMS stref kompletacji,
  • Przypisanie artykułu do lokacji lub sektora
  • Określenie progu uzupełnienia oraz maksymalnej wielkości uzupełnienia
  • Określenie maksymalnej ilości produktów, jaka może znajdować się w lokacji
  • Określenie cech jakie może mieć towar dostarczany do danej lokacji
  • Podział strefy kompletacji na sektory (np. odpowiadające grupom towarowym)
  • Parametr maksymalnego wypełnienia strefy
 • Konfiguracja organizacji pracy – przyporządkowanie procesów magazynowych (profili pracy) do poszczególnych stref magazynowych (rejonów pracy) oraz połączeń transportowych. Przyporządkowanie to stanowi nadrzędne kryterium dla automatycznego przydziału przez system WMS zadań pracy (wprowadzanie do magazynu, kompletacja, transport, etc.) do poszczególnych pracowników.
 • Konfiguracja jednostek ładunkowych stosowanych w procesach przepływu materiałów. Obejmuje takie parametry jak: typ jednostki (magazynowa, kompletacyjna, do rozwożenia, etc.), wymiary, waga, współczynnik wypełnienia, etc.
 • Konfiguracja struktury dystrybucji – definicja relacji, tras, punktów przeładunkowych oraz przyporządkowanie zleceń wydania do elementów struktury dystrybucji
 • Konfiguracja struktury dystrybucji – definicja relacji, tras, punktów przeładunkowych oraz przyporządkowanie zleceń wydania do elementów struktury dystrybucji).
 • Konfiguracja parametrów administracyjnych systemu zarządzania magazynem WMS (konta i grupy kont użytkowników, uprawnienia, słowniki, logi systemu WMS, etc.).