System WMS - system zarządzania magazynem

logifact® WMS System WMS - zarządzanie magazynem

Moduł obsługi
sytuacji
awaryjnych

MODUŁ OBSŁUGI SYTUACJI AWARYJNYCH

Jest to moduł systemu logifact® WMS przeznaczony  do zarządzania procesami magazynowymi w przypadku wystąpienia, podczas ich obsługi, sytuacji awaryjnych.

Działanie modułu oparte jest na następujących głównych elementach:

 • Katalog sytuacji awaryjnych
 • Katalog reakcji systemu WMS w odpowiedzi na wystąpienie sytuacji awaryjnej
 • Aplikacja na ręczny terminal radiowy lub wózkowy terminal radiowy zapewniająca prawidłową obsługę danej sytuacji awaryjnej przez pracownika magazynowego
 • Narzędzia dla administratora systemu WMS wspomagające diagnozę i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji awaryjnej.

Katalog sytuacji awaryjnych został stworzony w oparciu o rzeczywiste doświadczenia wdrożeniowe i zawiera kilkadziesiąt możliwych przypadków obsługi przez system WMS. Przykłady:

 • zajętość miejsca widzianego przez system WMS jako wolne,
 • brak możliwości odstawienia jednostki magazynowej do lokacji wskazanej przez system WMS,
 • brak jednostki w miejscu wskazanym przez system WMS jako lokacja pobrania,
 • brak oczekiwanej ilości produktu w lokacji kompletacyjnej,
 • inny niż oczekiwany produkt w lokacji kompletacyjnej,
 • brak / błąd przy rozkładaniu produktów na półki etc.

Katalog sytuacji awaryjnych może być łatwo rozszerzany dla specyficznych potrzeb konkretnego projektu wdrożenia informatycznego sytemu zarządzania magazynem WMS.

Katalog reakcji systemu WMS w odpowiedzi na wystąpienie sytuacji awaryjnej w magazynie zawiera standardowe działania, które można dowolnie przyporządkować
do poszczególnych zdarzeń zdefiniowanych w katalogu sytuacji awaryjnych.

Przykłady reakcji systemu WMS na możliwe sytuacje awaryjne:

 • Automatyczne wygenerowanie listy inwentaryzacyjnej dla określonej lokacji magazynowej lub magazynowanego artykułu
 • Wpis do tabeli braków / nadwyżek i aktualizacja stanów magazynowych
 • Zablokowanie lokacji magazynowej
 • Przekierowanie transportu magazynowego do specjalnego bufora
  dla jednostek do wyjaśnienia
 • Modyfikacja zadania transportowego
 • Wysłanie alertu o zaistniałej sytuacji awaryjnej etc.

Jeśli w trakcie obsługi procesów magazynowych wystąpi sytuacja awaryjna, pracownik magazynowy ma możliwość wybrania z listy (wywoływanej na terminalu radiowym) odpowiedniego typu sytuacji awaryjnej, co powoduje automatycznie stosowną reakcję systemu WMS.

Reakcja systemu WMS (przykład):

Podczas wprowadzania palety do lokacji regałowej pracownik stwierdza, że wskazane przez system miejsce odkładcze jest już zajęte. Uruchamia wówczas na ręcznym terminalu radiowym funkcję obsługi sytuacji awaryjnych, co powoduje wyświetlenie odpowiedniej listy ze zdarzeniami awaryjnymi. Wybiera on z wyświetlonej na ekranie
listy zaistniałe zdarzenie awaryjne, (w tym wypadku: „miejsce zajęte”), co powoduje zablokowanie przez system WMS tego miejsca i automatyczne wygenerowanie dla niego listy inwentaryzacyjnej. Natomiast pracownik otrzymuje informację o przydzielonym przez system WMS nowym adresie odłożenia i kontynuuje swoje zadanie.