System WMS - system zarządzania magazynem

logifact® WMS System WMS - zarządzanie magazynem

MODUŁ OBSŁUGI PRZYJĘCIA DO MAGAZYNU

 • Obsługa dokumentowa dostaw zewnętrznych w biurze magazynu w systemie informatycznym do zarządzania magazynem na podstawie awiza elektronicznego zawierającego m.in.: dane dostawcy, numer zamówienia dla danej dostawy, okno czasowe przyjazdu samochodu, listę awizowanych artykułów z ich ilościami, etc.
 • Rozładunek do buforów wejściowych
 • Kontrola wejściowa towaru
  • Kontrola w buforach wejściowych – kontrola ilościowa z wykorzystaniem EAN, kontrola cech towaru (np. numeru partii, daty ważności, etc.), rejestracja numerów seryjnych, podział na towary „dobre”/”uszkodzone”, kontrola jakościowa, możliwość mierzenia, ważenia towaru, etc.
  • Kontrola podczas rozkładania towarów (dotyczy rozkładania na półki towarów przyjmowanych z pominięciem buforowania na wejściu)
  • Kontrola zakończona zostaje wygenerowaniem przez system WMS dokumentu PZ z uwzględnieniem porównania ilości skontrolowanych z awizowanymi i możliwością wydrukowania przez system WMS protokołu różnic
 • Formowanie jednostek magazynowych różnego typu (paleta, pojemnik, jednostka do rozwiezienia etc.) z możliwością etykietowania
 • Wprowadzanie dostaw
  • Wprowadzanie skontrolowanych i uformowanych dostaw z buforów wejściowych do różnych stref składowania (np. regały paletowe, regały półkowe, składowanie blokowe na posadzce, itp.) lub bezpośrednio do stref kompletacji
   • Wprowadzania towarów w jednostkach magazynowych różnego typu (palety, pojemniki etc.)
   • Rozwożenia towarów w postaci porcji produktu (towar luzem w sztukach lub w opakowaniach zbiorczych na mieszanej palecie do rozwożenia) i dokładanie do miejsc półkowych lub jednostek magazynowych
   • Wprowadzanie towarów gabarytowych
  • Bezpośrednie prowadzenie towarów do magazynu bez kontroli w buforach wejściowych i formowania jednostek magazynowych, polegające na możliwie jak najszybszym rozkładaniu towarów na półki połączonym z kontrolą wejściową realizowaną podczas odkładania do lokacji docelowych. Możliwość wydzielenia ze strumienia wejściowego towarów brakujących w magazynie i wprowadzenie ich bezpośrednio do stref kompletacji.
  • Wprowadzanie dostaw odbywa się przy wykorzystaniu algorytmu alokacji towarów zaimplementowanego w systemie WMS. System WMS jako informatyczny system zarządzania w magazynie automatycznie przydziela miejsca składowania z puli wyselekcjonowanych dla danego artykułu preferowanych miejsc odkładczych. Przy wprowadzaniu uwzględnione są przypadki szczególne obejmujące zarówno proces cross-docking’u jak i bezpośrednie wprowadzanie towaru do lokacji kompletacyjnych w zerowych stanów magazynowych.

MODUŁ OBSŁUGI WYDANIA Z MAGAZYNU

 • Przygotowywanie i obróbka zleceń wydania przez systemem zarządzania magazynem WMS na potrzeby kompletacji wysyłek
  • Sprawdzanie dostępności towarów i rezerwacja w magazynie towarów dla danego zlecenia wydania
  • Planowanie list kompletacyjnych
   • Podstawowe – z uwzględnieniem: maksymalnej ilość pozycji na liście, maksymalnej ilość produktów na liście, maksymalnej objętości towarów na liście
   • Zaawansowane – z uwzględnieniem indywidualnych wymagań klientów m.in., co do typu i wielkości jednostek wysyłkowych, opakowań zbiorczych, rozdzielczości pakowania, wymiarów i wagi produktów, etc.)
  • Generowanie list kompletacyjnych (pojedynczych lub zagregowanych) z uwzględnieniem optymalnej ścieżki kompletacji
  • Manualne planowanie wyprowadzenia konkretnych jednostek
 • Realizacja zleceń wydania,
  • Sterowanie zwalnianiem zadań do kompletacji, permanentne śledzenie stopnia realizacji zleceń, nadawania priorytetów dla zleceń oraz dla poszczególnych linii zleceń
  • Różne typy i strategie kompletacji
   • Kompletacja (na palety lub do kartonów) ze statycznych i dynamicznych lokacji kompletacyjnych
   • Multi order picking – kompletacja wielu list równocześnie
   • Kompletacja zleceń jednopozycyjnych
   • Kompletacja odwrócona (pick-to-line, put-to-light) – rozsortowanie towarów z jednostek jednorodnych na jednostki wysyłkowe (kompletacja tego typu może mieć charakter dwustopniowy – najpierw kompletacja towarów potrzebnych do rozsortowania a później samo rozsortowanie)
   • Wyprowadzenie towarów w pełnych paletach – bezpośredni transport palet jednorodnych ze strefy rezerw paletowych do buforów wyjściowych
   • Kompletacja towarów średnio gabarytowych – przekształcanie opakowań zbiorczych w jednostki wysyłkowe
   • Wyprowadzenie towarów gabarytowych
   • Wspomaganie pick-to-voice i pick-to-light
 • Odstawienie skompletowanych jednostek do buforów konsolidacji, bezpośrednio do określonych stanowisk kontroli wyjściowej lub do lokacji pośrednich (np. foliarka)
 • Konsolidacja zleceń przed operacją kontroli wyjściowej – system WMS śledzi czy wszystkie jednostki z danego zlecenia są skompletowane i znajdują się w buforze przed stanowiskiem kontroli wyjściowej. Jeżeli tak, to system WMS udostępnia dane zlecenie do kontroli i ewentualnego przepakowania.
 • Kontrola wyjściowa jednostek skompletowanych:
  • Wybór jednostek do kontroli: wszystkie, losowo, na podstawie „poziomu ufności” dla danego odbiorcy, w zależności od pracownika, etc. (algorytm wyboru każdorazowo do zdefiniowania w systemie WMS)
  • Kontrola ilościowa z uwzględnieniem cech produktów
  • Obsługa braków i nadwyżek wykrytych podczas kontroli
  • Rejestracja numerów seryjnych podczas kontroli
  • Kontrola jakościowa (każdorazowo do zdefiniowania i zaimplementowania w systemie zarządzania magazynem WMS)
  • Możliwość połączenia kontroli z dowolnym przepakowaniem skompletowanego towaru (np. z trzech jednostek skompletowanych powstają dwie jednostki wysyłkowe)
  • Wydruk etykiet i dokumentów na stanowisku kontroli
  • Wyspecjalizowane stanowiska kontroli i pakowania do obsługi e-commerce połączone z wydrukiem etykiet kurierskich on-line, wydrukiem faktur wygenerowanych przez system ERP i przesłanych do systemu zarządzania magazynem WMS w formacie PDF (nie obejmuje zarządzania drukarkami fiskalnymi).

MODUŁ OBSŁUGI WYSYŁEK

 • Przygotowanie zleceń do wysyłki:
  • Pakowanie/przepakowanie skontrolowanych jednostek, tworzenie opakowań (jednostek) wysyłkowych
  • Komasacja przez system WMS jednostek wysyłkowych w jednostki transportowe – łączenie dwóch lub więcej jednostek wysyłkowych w jedną jednostkę transportową lub przesuwanie jednostek wysyłkowych pomiędzy jednostkami transportowymi.
  • Wydruk list (A4) oraz etykiet logistycznych z wymaganymi danymi dla jednostek wysyłkowych i transportowych (palet, kartonów, pojemników, etc.)
 • Planowanie załadunku – możliwość tworzenia przez dyspozytora list załadunkowych
 • Załadunek na zewnętrzne środki transportu (bezpośrednio do samochodu lub z wykorzystaniem buforów wyjściowych) z uwzględnieniem:
  • Wykonania załadunku przez jednego pracownika lub drużynę załadunkową
  • Kontroli poprawności załadunku poprzez skanowanie każdej jednostki transportowej oraz identyfikację (skanowanie) samochodu, do którego odbywa się załadunek
  • W przypadku prostych procesów załadunku możliwość zbiorczego potwierdzenie całej listy załadunkowej z poziomu systemu WMS
  • Kolejności załadunku jednostek transportowych
  • Wydruku list załadunkowych, dokumentów WZ, dokumentów z poziomu systemu zarządzania magazynem WMS
  • Raportowania skompletowanych i załadowanych jednostek i pozycji z poziomu informatycznego systemu zarządzania magazynem WMS

MODUŁ OBSŁUGI CROSS-DOCKING’U

 • Przekierowanie towarów z dostawy na pole cross-dockingowe znajdujące się w strefie wejścia. Możliwość natychmiastowego wyprowadzania całych jednostek lub kompletacji z lokacji cross-docking’owych.
 • Sortowanie dostaw – polega na natychmiastowym rozsortowaniu produktów przez system WMS z przyjmowanych dostaw (bez wprowadzania do magazynu) na trasy i/lub odbiorców wg list dystrybucyjnych
 • Cross-docking z kumulacją – przyjmowane do magazynu towary przesuwane są przez system zarządzania magazynem WMS do wydzielonych stref gdzie przez dłuższy czas budowane są (poprzez stopniowe dokładanie towaru) wg. ustalonych reguł jednostki wysyłkowe przeznaczone dla określonych odbiorców.
 • Przekierowanie paczek (proces order-for-order dla e-commerce) bezpośrednio z wejścia do odpowiednich stanowisk kontroli i pakowania

MODUŁ OBSŁUGI PRZESYŁEK NIEHANDLOWYCH

 • Przekierowanie towarów z dostawy na pole cross-dockingowe znajdujące się w strefie wejścia. Możliwość natychmiastowego wyprowadzania całych jednostek lub kompletacji z lokacji cross-docking’owych.
 • Sortowanie dostaw – polega na natychmiastowym rozsortowaniu produktów przez system WMS z przyjmowanych dostaw (bez wprowadzania do magazynu) na trasy i/lub odbiorców wg list dystrybucyjnych
 • Cross-docking z kumulacją – przyjmowane do magazynu towary przesuwane są do wydzielonych stref gdzie przez dłuższy czas budowane są (poprzez stopniowe dokładanie towaru) wg. ustalonych reguł oraz specjalnych algorytmów zaimplementowanych w systemie zarządzania magazynem – jednostki wysyłkowe przeznaczone dla określonych odbiorców.
 • Przekierowanie paczek (proces order-for-order dla e-commerce) bezpośrednio z wejścia
  do odpowiednich stanowisk kontroli i pakowania

MODUŁ KONFEKCJONOWANIA (prosta obsługa zestawów)

 • Tworzenie zestawów na podstawie dokumentów poza systemowych
 • Wspomaganie generowania zleceń zasilania strefy konfekcjonowania przez system WMS w niezbędne komponenty do tworzenia zestawów
 • Rejestracja w systemie informatycznym zużytych komponentów (rozchód wewnętrzny) i wytworzonych zestawów (przychód wewnętrzny)
 • Wprowadzenie do magazynu gotowych zestawów oraz zwrot niewykorzystanych komponentów (analogicznie jak wprowadzanie dostawy)

MODUŁ VAS / CO-PACKING

 • Obsługa zleceń co-packing’u obejmująca tworzenie zestawów na podstawie definicji zestawów, rozkładanie zestawów, metkowanie, etykietowanie etc.
 • Zarządzanie zleceniami co-packing’u – awizacja zleceń w systemie WMS z systemu ERP, możliwość generowania zleceń przez magazyn, zwalnianie zadań do realizacji przez system zarządzania magazynem (również cząstkowe), śledzenie i monitorowanie realizacji zleceń, interfejs potwierdzenia wykonania z systemu logistycznego WMS do systemu ERP
 • Ścisłe prowadzenie przychodów, rozchodów oraz stanów materiałowych w strefie VAS
 • Możliwość odwzorowania wielu stanowisk pracy wraz z buforami zdawczo-odbiorczymi
 • Generowanie przez system informatyczny zleceń zasilania strefy VAS w niezbędne komponenty i materiały
 • Wprowadzenie do magazynu zrealizowanych zleceń co-packing’u (np. wyprodukowane zestawy, oetykietowane produkty, etc.) oraz zwrot do magazynu niewykorzystanych komponentów i materiałów (analogicznie jak wprowadzanie dostawy)

MODUŁ AUTOMATYCZNEGO UZUPEŁNIANIA ZAPASU W STREFACH KOMPLETACJI

 • Samodzielne zarządzanie przez system WMS utrzymywaniem w lokacjach kompletacyjnych (paletowych, półkowych, przepływowych, etc.) zapasu na poziomie umożliwiającym płynną realizację zleceń kompletacji
 • Uzupełnianie przez system zarządzania magazynem „statycznych” stref kompletacji ze stałym przyporządkowaniem artykuł lokacja lub artykuł sektor
 • Uzupełnianie oparte o zaimplementowany w systemie WMS algorytm bazujący na minimalnym progu zapasu danego artykułu w lokacji lub sektorze, zapewniające dowożenie odpowiednich porcji produktu niezbędnych do utrzymania ciągłości kompletacji
 • Uzupełnianie przez system WMS „dynamicznych” stref kompletacji ze zmiennym przyporządkowaniem artykuł lokacja. Uzupełnianie oparte na analizie (prowadzonej w czasie rzeczywistym przez system informatyczny) napływających zleceń wydania oraz bieżących zapasów w strefie kompletacji.
 • Algorytmy systemu WMS optymalizacyjne zarządzają, w sposób ciągły, zasilaniem strefy kompletacji w artykuły potrzebne do bieżących pobrań oraz odwożeniem do stref składowania artykułów niepotrzebnych do kompletacji.

MODUŁ PRZESUNIĘĆ WEWNĘTRZNYCH

 • Fizyczne przesunięcia wewnątrzmagazynowe – przesunięcia całych jednostek magazynowych oraz porcji produktu (z uwzględnieniem zbierania i rozkładania) pomiędzy lokacjami odkładczymi przez system WMS
 • Przesunięcia logiczne – zmiana nieidentyfikowalnych cech produktu (np. magazyn logiczny) dla całej jednostki magazynowej lub porcji produktu znajdującej się w lokacji półkowej

MODUŁ WSPOMAGANIA SPEDYCJI

 • Odwzorowanie struktury dystrybucji w systemie WMS – „kierunki”, „trasy”, „punkty przeładunkowe”, „odbiorcy”
 • Automatyczny przydział zleceń wydania do tras przez system zarządzania magazynem. Trasy mogą mieć charakter geograficzny lub logiczny (np. określony kurier).
 • Tworzenie wyjazdów. Wyjazd stanowi zbiór zleceń wydania.
 • Przydzielanie zleceń do wyjazdów. Możliwość przydzielenia zleceń należących do jednej trasy, do części trasy lub dowolnego łączenia tras
 • Przydzielanie buforów wyjścia do wyjazdu
 • Zwalnianie wyjazdów do realizacji, monitorowanie stopnia realizacji wyjazdu z poziomu magazynowego systemu informatycznego

MODUŁ ZARZĄDZANIA NOŚNIKAMI

 • Zarządzanie nośnikami w magazynie z poziomu systemu WMS z uwzględnieniem nośników posiadających stałe numery oraz nośników „jednorazowych”. Rejestracja w systemie informatycznym przyjmowanych i wydawanych do/z magazynu nośników z uwzględnieniem ich typu i kontrahenta (właściciela)

MODUŁ INWENTARYZACJI

 • Inwentaryzacja roczna całego magazynu
 • Inwentaryzacja wyrywkowa i ciągła (inicjowana przez dyspozytora w systemie WMS) prowadzona wg lokacji, strefy magazynowej, grupy towarowej, jednostki lub produktu
 • Inwentaryzacja jednostki ładunkowej inicjowana przez pracownika magazynowego
 • Inwentaryzacja zero-count (przejście przez zero)
 • Moduł inwentaryzacji systemu zarządzania magazynem daje możliwość:
  • Elastycznego tworzenia list inwentaryzacyjnych (wybór miejsc przez fifiltrowanie, z zakresu, selektywnie)
  • Sumowania tego samego indeksu podczas inwentaryzacji w jednym miejscu składowania (podawanie częściowych ilości)
  • Śledzenia postępu inwentaryzacji oraz raportowania różnic pomiędzy ilością zliczoną a widzianą przez system WMS

MODUŁ OBSŁUGI ZWROTÓW (zewnętrznych i wewnętrznych)

 • Obsługa w systemie WMS wycofania do magazynu towarów ze skompletowanych zleceń gotowych do wysyłki. Towary skompletowane, ale jeszcze nie wysłane są cofane z powrotem do magazynu i przyjmowane na stan magazynowy
 • Obsługa zwrotów zewnętrznych
  • Obsługa zwrotów od odbiorców (standardowy proces przyjęcia do magazynu z uwzględnieniem typu dostawy „zwrot od odbiorcy”)
  • Obsługa zwrotów do dostawców z uwzględnieniem kumulacji zwrotów na określonego dostawcę