System WMS - system zarządzania magazynem

logifact® WMS System WMS - zarządzanie magazynem

Korzyści
z wdrożenia
Korzyści z wdrożenia

ZALETY SYSTEMU WMS Z PUNKTU WIDZENIA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

 • Redukcja kosztów utrzymania magazynu na skutek ograniczenia: liczby personelu magazynowego (na ogół 10% – 30%) oraz wyposażenia technicznego (np. wózki).Zmniejszenie personelu i redukcja wyposażenia technicznego umożliwia wzrost wydajności pracy osiągany głównie dzięki:
  • lepszej organizacji pracy,
  • bardziej optymalnemu wykorzystaniu wyposażenia technicznego (np. środków transportu magazynowego),
  • skróceniu czasów przebiegu operacji magazynowych,
  • zmniejszeniu nakładów pracy na wykonywanie wielu czasochłonnych operacji magazynowych oraz na zbieranie i obróbkę danych,
  • lepszego wykorzystania kubatury – oszczędności wynikające z możliwości składowania większego zapasu w tej samej przestrzeni magazynowej.
 • Redukcja kosztów wdrożenia nowych pracowników magazynowych – skrócenie czasu szkolenia nowych pracowników nawet do kilku godzin
 • Redukcja kosztów obsługi błędów magazynowych oraz reklamacji
 • Możliwość ograniczenia kosztów pozyskania i wdrożenia systemu logifact® WMS poprzez wybór jego wersji standardowej w konfiguracji ograniczonej do aktualnych potrzeb.Standardowa wersja systemu WMS w żaden sposób nie ogranicza jego dalszego rozwoju i przystosowania go obsługi kompleksowych i zaawansowanych procesów magazynowych
 • Na ogół krótki okres zwrotu z inwestycji (18 – 24 miesiące)
 • Zwiększenie konkurencyjności poprzez poprawę jakości obsługi klienta – bez błędu, na miejsce, na czas
 • Pełna integracja magazynu w łańcuchu dostaw
  Zintegrowanie (poprzez wyspecjalizowane interfejsy) operacyjnej działalności magazynu z innymi obszarami biznesowymi zarządzanymi przez takie systemy jak: ERP, platformy e-commerce, systemy sterowania produkcją, systemy kurierów/przewoźników, itp.
 • Autonomiczność systemu logifact® WMS w stosunku do innych systemów zarządzania takich jak: ERP, sterowanie produkcją, planowanie, itp.
  • W przypadku całkowitej zmiany lub modyfikacji systemu z otoczenia WMS ewentualnemu dopasowaniu podlega jedynie interfejs pomiędzy nowym lub zmodyfikowanym system a systemem logifact® WMS. Praca magazynu pozostaje niezakłócona a zmiany otoczenia pozostają „niewidoczne” dla magazynu
  • Podobnie, modyfikacje w systemie WMS nie rzutują na prawidłową pracę systemów z jego otoczenia
 • System logifact® WMS zapewnia sprawne i niezawodne zarządzanie magazynami dystrybucyjnymi, produkcyjnymi oraz e-commerce
 • System logifact® WMS spełnia wymogi stawiane przez dostawców usług logistycznych.
  Umożliwia obsługę i rozliczanie wielu kontrahentów wykorzystujących wspólne zasoby magazynowe (ludzie, sprzęt, kubatura)
 • System logifact® WMS gwarantuje zintegrowanie automatyki magazynowej (przenośniki, sortery, etc.) oraz systemów zaawansowanej kompletacji (pick-to-light, pick-to-voice, etc.) w jeden spójny system zarządzania magazynem.Systemy ERP nie są w stanie w efektywny sposób sprostać zadaniom integracji i zarządzania jakie stawia przed nimi automatyka magazynowa
 • Zawsze aktualne dane operacyjne charakteryzujące pracę magazynu, zagregowane na potrzeby kadry zarządzającej (np. realizacja dziennych planów, wydajności, wybrane KPI, etc.)
 • Analizy logistyczne przygotowane dla kadry zarządczejAnalizy wykonywane na podstawie niezawodnych danych historycznych automatycznie zbieranych przez system logifact® WMS z zarządzanych przez niego procesów magazynowych

ZALETY SYSTEMU WMS Z PUNKTU WIDZENIA KADRY KIEROWNICZEJ

 • Duża elastyczność oferowanego systemu logifact® WMS
  • Bardzo duży zakres standardowych procesów magazynowych obsługiwanych przez system. Zastosowanie rozwiązań standardowych znacznie przyspiesza proces wdrożenia systemu i do minimum skraca czas osiągnięcia jego pełnej stabilności
  • Duża możliwość samodzielnej konfiguracji systemu WMS przez użytkownika. W wielu przypadkach modyfikacja struktury fizycznej i/lub funkcjonalnej magazynu nie wymaga udziału Logifact-Systems
  • Możliwość dopasowania systemu do indywidualnych wymagań Klienta poprzez rozszerzenia programowe systemu logifact® WMS
 • System logifact® WMS w istotny sposób wspiera tworzenie zadań pracy i ich automatyczny przydział do właściwych pracowników magazynowych
 • Ciągły nadzór, w czasie rzeczywistym, nad procesami magazynowymi oraz personelem magazynowym
  Pełna informacja on-line: o stanie w jakim znajduje się dany proces magazynowy, o postępie jego realizacji, o zaangażowanych pracownikach oraz o towarach i jednostkach magazynowych obsługiwanych w danym procesie.Powyższe informacje podane w ergonomiczny sposób na „maskach” systemu logifact® WMS pozwalają na szybką i prawidłową ocenę sytuacji w magazynie i podjęcie właściwych działań przez personel kierowniczy.
 • Ciągły nadzór nad stanami magazynowymi zapewniający aktualne i rzeczywiste dane o wielkościach i rozmieszczeniu zapasów w magazynie
  • Odwzorowanie, w czasie rzeczywistym, zapasu na poziomie: indeksu z uwzględnieniem cech towaru (seria, data ważności, etc.), jednostki magazynowej, strefy oraz lokacji magazynowej.
  • Rejestracja, w czasie rzeczywistym, wszystkich zmian stanów magazynowych oraz powstających braków i nadwyżek.
  • Pełna historia dokumentów magazynowych PZ, WZ, PW, RW oraz pozostałych ruchów magazynowych.
  • Osiągnięcie blisko 100%-towej zgodności stanu rzeczywistego ze stanem systemowym – ciągłe badanie zgodności i spójności stanów pomiędzy warstwą dokumentową a wartościami zapisanymi w bazie danych.
  • Zabezpieczenia na poziomie jądra systemu – blokada przed możliwością modyfikacji stanów bez referencyjnego dokumentu magazynowego.
 • Rozbudowany moduł inwentaryzacji zapewniający inwentaryzację ciągłą i cząstkową a także pozwalający na prowadzenie czynności inwentaryzacyjnych podczas pracy magazynu
 • Optymalizacja rozłożenia towarów
 • Istotne wsparcie zadań spedycyjnych magazynu
  Planowanie transportów zewnętrznych grupujących określone zlecenia wysyłkowe. System zarządza pracą magazynu zgodnie z przyjętym harmonogramem wysyłek.
 • Obsługa usług dodatkowych
  VAS (Value Added Services), co-packing, tworzenie zestawów.
 • Obsługa procesów przepływu towarów w produkcji
  Kompletacja i wydanie z magazynu na potrzeby produkcji, zasilanie gniazd/linii produkcyjnych, rejestracja produkcji, odbiór wyrobów z gniazd/linii produkcyjnych i wprowadzanie ich do magazynu, przesunięcia pomiędzy gniazdami/liniami produkcyjnymi, etc.
 • Platforma WWW do obsługi kontrahentów
  Z systemem logifact® WMS zintegrowane jest narzędzie, w postaci platformy WWW, przeznaczone do bezpośredniej z nim komunikacji kontrahentów magazynu.Za pomocą strony WWW kontrahenci mogą m.in. awizować dostawy, przesyłać polecenia wydania, nadzorować swoje stany magazynowe oraz mają dostęp do danych historycznych.
 • Rozbudowana funkcjonalność do obsługi sytuacji wyjątkowych i awaryjnych pojawiających się w pracy magazynu.
 • Rozbudowany system alertów do wczesnego powiadamiania kierownictwa o pojawiających się (lub narastających) zagrożeniach w funkcjonowaniu magazynu.
 • Uniezależnienie się w dużym stopniu od rotacji pracowników magazynowych oraz możliwość łatwego wykorzystania pracowników sezonowych
  • Krótki czas szkolenia pracowników magazynowych (nawet do kilku godzin).
  • Praca przy użyciu ręcznych terminali radiowych polega na wykonywaniu prostych czynności wskazywanych pracownikowi na terminalu.
  • Możliwość wyświetlania na terminalu komunikatów/poleceń w różnych językach.
  • Nie ma konieczności znajomości specyfiki pracy, towarów ani ich miejsc składowania.
 • Bardzo znaczna lub całkowita redukcja magazynowej dokumentacji papierowej
  System logifact® WMS, pozwala na bardzo znaczącą redukcję tradycyjnej dokumentacji papierowej związanej z funkcjonowaniem magazynu. Jednocześnie zapewnia uzyskiwanie w sposób ciągły informacji o procesach i stanach magazynowych. Wszelka dokumentacja taka jak: awiza dostawy, listy towarowe, stany magazynowe – jest dostępna natychmiast i przechowywana jest w formie elektronicznej.
 • Automatyczne zbieranie wiarygodnych danych o przebiegu procesów i pracy personelu magazynowego
  Podczas realizacji operacji magazynowych systemlogifact® WMS automatycznie zbiera wszystkie niezbędne dane potrzebne do generowania raportów będących podstawą późniejszych analiz logistycznych.Zebrane dane archiwizowane są w otwartej dla użytkownika bazie raportowej.
 • Otwarta dla użytkowników baza raportowa – samodzielne kreowanie raportów
  System logifact® WMS posiada otwartą dla użytkowników bazę raportową w której odkładana jest pełna historia stanów, przebiegu procesów magazynowych oraz aktywności personelu magazynowego.Baza raportowa jest szczegółowo udokumentowana i po prostym przeszkoleniu użytkownicy systemu mogą samodzielnie tworzyć potrzebne raporty.
 • Raporty standardowe i dedykowane
  System logifact® WMS wyposażony jest w zbiór kilkunastu raportów standardowych (bazujących na doświadczeniu z licznych wdrożeń) gotowych do natychmiastowego użycia.Poza tym istnieje możliwość zlecenia wykonania uzgodnionych raportów dedykowanych lub samodzielne ich wykonanie przez użytkownika z wykorzystaniem otwartej bazy raportowej.
 • Ciągła optymalizacja organizacji pracy i przebiegu procesów magazynowych
  System logifact® WMS, poprzez zbiór szczegółowych raportów, dostarcza niezbędnej wiedzy do ciągłej analizy produktywności zasobów magazynowych (ludzi, sprzętu, kubatury) oraz do lokalizowania „wąskich gardeł” i ograniczeń wpływających na efektywność operacji magazynowych. Tym samym stanowi podstawę do optymalizacji organizacji pracy i przebiegu procesów magazynowych.
 • Obiektywna ocena pracowników magazynowych
  System logifact® WMS zapewnia uzyskanie szczegółowych danych pozwalających na obiektywną ocenę pracowników magazynowych pod względem wydajności i bezbłędności ich pracy.Możliwość obiektywnej oceny pracowników otwiera z kolei drogę do wprowadzenia doskonalszych i bardziej motywujących systemów wynagradzania.
 • Ocena wykorzystania zasobów technicznych
  Bazując na szczegółowych danych zbieranych przez system logifact® WMS możliwa jest ocena wykorzystania takich zasobów jak wózki czy elementy automatyki magazynowej.

ZALETY SYSTEMU WMS NA POZIOMIE OPERACYJNYM

 • Pracownicy magazynowi prowadzeni są przez system logifact® WMS w prosty i zrozumiały sposób „od czynności do czynności” a prawidłowe wykonywanie poszczególnych zadań kontrolowane jest poprzez skanowanie
 • Poprzez bezpośrednie kierowanie pracą personelu magazynowego system logifact® WMS, zapewnia pracę zgodną z obowiązującymi procedurami oraz ogranicza w znacznym stopniu zachowania nieformalne.
 • Ergonomiczność oprogramowania magazynowego na radiowych terminalach mobilnych oraz na stanowiskach dyspozytorskich podnosi komfort pracy i ułatwia wykonywanie zadań, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie wydajności pracy i zmniejszenie liczby pomyłek „u źródła”
 • System logifact® WMS pozwala na łatwe wprowadzanie i odczytywanie danych zarówno na radiowych terminalach mobilnych jak i na stacjonarnych stanowiskach dyspozytorskich.
 • Praca z kodami kreskowymi w oparciu o bezprzewodową transmisję danych ułatwia właściwą identyfikację towarów, jednostek i lokacji magazynowych, poprawia jakość obsługi procesów magazynowych oraz podnosi znacząco wydajność pracy.