Strefy magazynowe – dlaczego są niezbędne?

12.09.2023

 

Aby magazyn działał sprawnie i efektywnie, musi zostać spełnionych kilka kluczowych warunków. Ogromne znaczenie mają oczywiście dysponowanie odpowiednią ilością przestrzeni magazynowej, niezbędna infrastruktura, prawidłowo zaprojektowane procesy magazynowe, wykwalifikowany i przeszkolony personel, prawidłowy obieg dokumentów czy wysoka kultura organizacyjna oraz szeroko pojęta dobra organizacja pracy. Nie da się jednak nie wspomnieć o kluczowym aspekcie, jakim jest podział magazynu na strefy. Dlaczego jest tak istotny, na jakie strefy można podzielić magazyn i jak właściwie należy takiego podziału dokonać? Ten temat zgłębia na naszym blogu Robert Osiński, Kierownik Projektu w Logifact-Systems.

 

 

 

Robert Osiński

Kierownik Projektu

 w Logifact-Systems

 

 

Podział magazynu na strefy ma niesłychanie istotne znaczenie z punktu widzenia optymalizacji procesów, bezpieczeństwa i jakości pracy, efektywnego zarządzania zapasami czy po prostu utrzymania magazynu w dobrej organizacyjnej kondycji.

 

Strefy magazynowe – dlaczego ich wydzielenie jest tak ważne?

 

Prawidłowy podział na strefy umożliwia zoptymalizowanie procesów magazynowych i zapewnienie operacyjnej efektywności. Każda strefa może być zaprojektowana w taki sposób, aby efektywnie obsługiwać konkretne etapy procesu, co prowadzi do zwiększenia wydajności wszystkich procesów magazynowych.

Co więcej, podział magazynu na strefy pozwala na zoptymalizowanie przepływu materiałów i produktów. Pracownicy nie muszą przemieszczać się na duże odległości, aby wykonać różne zadania, co skraca czas potrzebny na obsługę zamówień i inne czynności.

Zwiększa się też bezpieczeństwo – odpowiednie oznakowanie stref, wyodrębnienie ich i wyznaczenie stref awaryjnych zmniejsza ryzyko potencjalnych wypadków i przyspiesza oraz usprawnia reakcję na ewentualne zdarzenia losowe. Podzielony na strefy magazyn jest też łatwiejszy w utrzymaniu porządku i pozwala personelowi lepiej skupić się na wykonywaniu określonych zadań, a co za tym idzie – pracować wydajniej.

Wydzielenie stref w magazynie pozwala również na ścisłe monitorowanie stanu zapasów. Określone strefy magazynu mogą być zaopatrzone w konkretne produkty, a to ułatwia nadzór nad rotacją towarów, ich ilością czy ważnością. Ponadto precyzyjne wyodrębnienie stref w magazynie pozwala na dostosowywanie do zmian w procesach czy rodzaju składowanych towarów. Dobrze zorganizowany magazyn zdecydowanie łatwiej przechodzi „ewolucję”.

 

Podstawowe strefy magazynowe

 

Kluczową kwestią jest wyodrębnienie w magazynie kilku podstawowych stref: rozładunku/przyjęć, składowania, kompletacji oraz wysyłek/załadunku. Każda z nich pełni inną rolę, więc ich odpowiednie zaplanowanie oraz rozmieszczenie w przestrzeni magazynu ma bardzo duże znaczenie.

 

Oczywiście – w zależności od złożoności procesów oraz magazynu, tych stref może oczywiście występować o wiele więcej np. strefy VAS (Value Added Services), co-packing’u czy produkcji magazynowej. Rozmiary każdej strefy zależne są wykonywanych w nich operacji magazynowych, od wielkości przepływów oraz ilości składowanych zapasów. Zanim magazyn zostanie podzielony na strefy, konieczne jest przeprowadzenie analizy wyżej wymienionych czynników, aby magazyn mógł pracować w sposób optymalny i wydajny.

 

 

Kompletacja obejmuje pobranie towarów składowanych na różnych jednostkach ładunkowych na jedną jednostkę kompletacyjną.

 

 

Strefy przyjęcia towaru

 

W strefach przyjęcia towaru nowe towary są dostarczane do magazynu. To tutaj mają miejsce rozładunek do buforów wejściowych, weryfikacja jakości i ilości towarów oraz ich rejestracja w systemie magazynowym.

 

Bufory wejściowe

 

Podstawową funkcją tej strefy jest tymczasowe składowanie (buforowanie) jednostek w celu realizacji rozładunku, kontroli wejściowej towaru, wprowadzania towarów do magazynu. Odpowiednie zwymiarowanie tych buforów zależne jest głównie od dobowego rozkładu od natężenia strumienia wejściowego i wydajności obsługi procesów kontroli i wprowadzania do magazynu.

 

Bufory wejściowo-wyjściowe

 

Bufory wejściowo-wyjściowe w magazynie łączą funkcje buforów wejściowych i buforów wyjściowych w jednej strefie.

 

Strefy składowania

 

Strefa składowania stanowi główną część magazynu. To właśnie w niej produkty i materiały są przechowywane w określonych lokacjach magazynowych na paletach, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych bądź luzem w lokacjach półkowych. W przypadku towarów niepodlegających paletyzacji (nietypowych/gabarytowych) stosuje się dopasowane do nich techniki składowania. Strefa składowania może być podzielona na mniejsze sekcje, aby w jeszcze większym stopniu zoptymalizować rozmieszczenie towarów.

Strefy składowania mogą być obsługiwane manualnie np. przy pomocy wózków widłowych, ale także półautomatycznie lub praca w nich może być całkowicie zautomatyzowana.

Strefa składowania określana często mianem strefy rezerw, gdy towary w niej składowane służą do zasilania stref kompletacji. Kompletacja może odbywać się w samej strefie składowania, w takim wypadu strefa ta ma podwójną funkcję, jednakże przy obsłudze bardziej złożonych procesów magazynowych takie rozwiązanie na ogół nie jest wystarczające i nie zapewnia odpowiedniej wydajności pracy. Istnieje wiele technik składowania, te najczęściej stosowane wymieniono poniżej.

 

Składowanie w towarów spaletyzowanych

 • Składowanie blokowe – najprostszy rodzaj składowania, bez regałów, bezpośrednio na posadce palety układane są jedna przy drugiej i sztaplowane w stos

 • Regały paletowe rzędowe o pojedynczej lub podwójnej głębokości

 • Regały przesuwne – przemieszczają się po szynach – ograniczają liczbę korytarzy roboczych

 • Regały wjezdne i przejezdne (drive-in, drive-through) – konstrukcja regałów tworzy korytarze towarowe, w które wjeżdżają wózki widłowe i odkładają paletę, która opiera się o szyny zamocowane na ramach po obu stronach korytarza. W jednym korytarzu towarowym może być składowanych do kilkudziesięciu palet. 

 • Regały przepływowe – konstrukcja regałów tworzy kanały o niewielkim spadku, wyposażone w rolki. Wózek po jednej stronie regału wkłada paletę do kanału, która przemieszcza się pod wpływem sił grawitacji. Przy pobieraniu przez wózek palety z drugiej strony kanału palety znajdujące się za nią zsuwają się do przodu. W jednym kanale znajduje miejsce na ogół do trzydziestu kilku palet

 • Regały push backkonstrukcja regałów tworzy kanały o niewielkim spadku (na ogół wyposażone w rolki). Palety odkłada się i pobiera po jednej stronie kanału. Wózek odkładając paletę popycha w głąb kanału umieszczone tam wcześniej palety. Przy pobieraniu przez wózek palety z czoła kanału palety znajdujące się za nią zsuwają się do przodu. Kanały w regałach push back mają zazwyczaj pojemność do kilku palet

 • Regały satelitarne (Pallet Shuttle) – konstrukcja regałów tworzy kanały, w których do przemieszczania palet służą samojezdne wózki elektryczne (satelity) przemieszczające się po szynach wewnątrz kanałów. Odkładanie i pobieranie palet na czoło i z czoła regałów, w rozwiązaniach półautomatycznych odbywa się przy pomocy wózków widłowych a w całkowicie zautomatyzowanych z zastosowaniem specjalnych układnic.

 

Składowanie małych jednostek ładunkowych

Dotyczy składowania towarów o niewielkich wymiarach i niewielkim zapasie w pojemnikach, kartonach zbiorczych, luzem w regałach półkowych lub w kanałach regałów przepływowych. Mogą też być składowane w zautomatyzowanych systemach typu miniload, gdzie układnice automatycznie wprowadzają i wyprowadzają pojemniki/kartony do/z lokacji odkładczych czy takich wyposażanych do tego celu w wózki samojezdne (system shuttle).

 

Składowanie towarów nietypowych i gabarytowych

 

W przypadku tych towarów stosuje się dopasowane do nich techniki składowania np. dłużyce składowane są w regałach wspornikowych a towary gabarytowe na polach odkładczych. W przypadku pól odkładczych towary składowane są luzem, bezpośrednio na posadzce.

 

 

Aby usprawnić kompletację zamówień, konieczne jest spełnienie kilku warunków.

 

Strefy kompletacji

 

 

Strefa kompletacji to obszar, w którym pracownicy zbierają produkty dla określonego odbiorcy w celu realizacji złożonego przez niego zamówienia. Procesy kompletacyjne należą dziś do najważniejszych wśród procesów magazynowych, mają bezpośredni wpływ na wydajność pracy magazynu i w dużym stopniu odpowiadają za poziom satysfakcji klienta. W jednym magazynie może występować kilka stref kompletacji o różnych rozwiązaniach techniczno-organizacyjnych i różnym stopniu automatyzacji (strefy manualne, półautomatyczne i automatyczne). W przypadku prostszych operacji strefa kompletacji może być zintegrowana ze strefą składowania.

Istnieje wiele kryteriów według których możemy scharakteryzować strefy kompletacji. Do bardziej istotnych możemy zaliczyć te krótko omówione poniżej.

 

Typ lokacji pobrania

 

Kompletacja z palet: kompletacja z jednostek paletowych z odpowiednim wyprzedzeniem dowiezionych do strefy kompletacji

 

Kompletacja z półek: kompletacja odbywa się z lokacji półkowych bądź kanałów przepływowych. Strefa ta zazwyczaj uzupełniana jest w oparciu o minimalne i maksymalne progi każdego indeksu, który może znaleźć się w tej strefie.

 

Strategia realizacji

 

Kompletowanie pojedynczego zamówienia – single order picking/pick by order – pracownik przemieszczając się wzdłuż ścieżki kompletacji zbiera wszystkie produkty należące do danego zamówienia.

 

Kompletacja równoczesna – multi-order picking – kompletacja wielu zamówień jednocześnie w jednej drodze, każde zamówienie zbierane jest do osobnej jednostki kompletacyjnej.

 

Kompletacja zamówień w sekcjach (kompletacja strefowa) – strefa kompletacji podzielona jest na sekcje, do których przydzieleni są pracownicy zbierający zamówienia.

 

Kompletacja grupowa – (batch picking) – zakłada połączenie pewnej ilości zamówień w grupę i zbiorczą kompletację artykułów dla wszystkich zleceń z danej grupy a następnie rozsortowanie tych artykułów na poszczególne zamówienia pierwotne.

 

Przepływ towarów i personelu

 

Człowiek do towaru – pracownik przemieszcza się po strefie kompletacji i pobiera towar z kolejnych miejsc pobrania.

 

Towar do człowieka – pracownik pozostaje na stanowisku kompletacji, a towary potrzebne do realizacji zlecenia dostarczane są do stanowiska

 

Strefa wysyłek i załadunku

 

Pojęcia strefy załadunku oraz strefy wysyłek bardzo często stosowane są zamiennie i traktowane są tożsamo – ponieważ zazwyczaj znajdują się w tym samym obszarze magazynu.

 

Strefa wysyłek

 

Precyzyjnie rzecz ujmując – strefa wysyłki to obszar, w którym towar najpierw podlega kontroli wyjściowej a następnie jest przygotowywany do wysyłki, a więc pakowany, foliowany, etykietowany, itp.. To właśnie tutaj pracownicy mogą sprawdzać i potwierdzać zamówienia. Strefa ta zazwyczaj zawiera bufory wyjściowe służące do krótkoterminowego składowania skompletowanych towarów oraz koordynacji i organizacji załadunków.

 

Strefa załadunku

 

Z kolei strefa załadunku stanowi miejsce, w którym towary są przekazywane do aut, naczep czy kontenerów. Powinna być zorganizowana tak, aby umożliwiać sprawny i bezpieczny przebieg operacji załadunku.

 

Strefa usług dodatkowych

 

W wielu magazynach występują szerokorozumiane strefy usług dodatkowych o różnej organizacji i stopniu w jakim służą do przetwarzania (zmiany postaci) towarów magazynowych. Mówimy tu o takich strefach jak strefa produkcji magazynowej, konfekcjonowania, co-packingu czy Value Added Services. Ma w niej miejsce wykonywanie oraz rejestracja takich czynności jak montaż, tworzenie zestawów i display’ów oraz ich demontaż, przepakowywanie, etykietowanie, itp.

 

Jak wyznaczyć strefy magazynowe?

 

Nie ma uniwersalnego i jedynego słusznego sposobu podziału magazynu na strefy. To, w jaki sposób magazyn zostanie podzielony, uzależnione jest od wielu różnych czynników – od powierzchni magazynu, wolumenu obsługiwanych procesów, specyfiki jego działalności, liczebności personelu i wielu innych zmiennych. Podział magazynu na strefy powinien uwzględnić rodzaj, kategorię i maksymalne zapotrzebowanie na produkt czy układ przestrzenny magazynu (np. wyznaczenie stref o wysokiej i niskiej rotacji), odpowiednie oznakowanie i wreszcie: strefy magazynowe muszą być zaprojektowane tak, by przepływ towarów był szybki i sprawny. Wniosek jest więc prosty – strefy w magazynie powinny być uwzględnione już na etapie projektowania magazynu. O tym, jak kluczowe znaczenie dla logistyki magazynowej ma projekt, przekonywał już na naszym blogu Krzysztof Obroślak. Gorąco polecam jego tekst!

 

W przypadku podziału magazynu na strefy warto zdać się na wsparcie profesjonalistów i powierzyć ten temat doświadczonej firmie specjalizującej się w projektowaniu i doradztwie logistycznym. Nasz zespół służy w tym temacie wiedzą i doświadczeniem. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i jesteśmy maksymalnie zorientowani na potrzeby klienta oraz wszelkiego rodzaju wymagania i wyzwania, z jakimi się mierzy. Chcesz poznać naszą ofertę projektowania logistycznego? Skontaktuj się z nami!

 

 

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane