wizualizacja magazynu

logifact® 3DWizualizacja magazynu

SYSTEM WIZUALIZACJI MAGAZYNU

System informatyczny przeznaczony do modelowania i wizualizacji w 3D obiektów magazynowych, jak również wspierający analizę i projektowanie procesów magazynowych

  • pozwala na sprawne kreowanie modelu magazynu w 3D,
  • wspomaga projektowanie i analizę logistyki magazynowej, umożliwiając w szczególności odwzorowanie istniejących, bądź kształtowanie nowych układów funkcjonalno-przestrzennych magazynu, definiowanie różnych wariantów projektowych oraz ocenę zachodzących w nich procesów magazynowych na podstawie przestrzennie pokazanych wskaźników i charakterystyk,
  • zapewnia możliwość raportowania w formie trójwymiarowej graficznej prezentacji stanu zapasu magazynowego oraz przebiegu wybranych procesów magazynowych.

WIZUALIZACJA MAGAZYNU W 3D

System wizualizacji magazynu logifact® 3D wyposażony jest w obszerną bibliotekę gotowych modułów konstrukcyjnych, jak również w możliwość edycji lub tworzenia obiektów nowych obiektów, dzięki czemu możliwe jest szczegółowe odwzorowanie fizycznej struktury magazynu.

System zasilany jest danymi źródłowymi dotyczącymi struktury fizycznej i funkcjonalnej magazynu oraz danymi źródłowymi o przebiegu procesów logistycznych zbieranymi podczas pracy operacyjnej magazynu.

Podstawowym źródłem danych dla systemu logifact® 3D jest system zarządzania magazynem, ale mogą być to również różnego rodzaju systemy symulacyjne.

W oparciu o zbudowany model magazynu oraz dane zaimportowane z systemu WMS system wizualizacji magazynu umożliwia odwzorowanie struktury funkcjonalnej magazynu, z uwzględnieniem podziału na strefy funkcjonalne różnego typu, co daje możliwości przejrzystej wizualizacji magazynu w formie graficznej.

RAPORTY MAGAZYNOWE W 3D

System wizualizacji magazynu  logifact® 3D jest wyposażony w specjalny moduł przeznaczony do wizualizacji danych raportowych, który umożliwia graficzne odwzorowanie stanu zapasu magazynowego oraz przebiegu wybranych procesów magazynowych (np. kompletacji). Funkcjonalności systemu pozwalają na przejrzysty przegląd wyników raportów:

  • filtrowanie wyniku raportu – po zastosowaniu filtrów system pokazuje lokacje magazynowe, które odpowiadają podanym w filtrze wartościom,
  • struktura fizyczna magazynu z funkcją show/hide – możliwość ukrywanie/pokazywania wybranej grupy lub pojedynczej konstrukcji magazynowej,
  • dynamiczne przedstawienie wyników raportu w postaci filmu,
  • okno parametrów raportu – dzięki przyjętym parametrom użytkownik systemu ma duży wpływ na wyświetlane wyniki raportu,
  • przejrzyste graficzne odzwierciedlenie dla wybranych wskaźników ich procentowych przedziałów w odniesieniu do poszczególnych lokacji magazynowych.

System logifact® 3D powstał w wyniku wspólnego projektu (SIMMAG 3D) realizowanego przez Logifact-Systems i Politechnikę Warszawską w ramach programu badań stosowanych przy współfinansowaniu przez NCBiR.