regały magazynowe z kodami kreskowymi

System WMS – co to jest? Jak wybrać? Ile kosztuje?

07.09.2022

 

Systemy WMS to ostatnimi czasy dość popularny temat w branży logistycznej. Popularność tego typu rozwiązań ciągle rośnie, co zwiększa zapotrzebowanie na dotyczące ich informacje. Niestety wciąż jest to stosunkowo niszowe zagadnienie i dotarcie do wiarygodnych źródeł informacji, bywa bardzo czasochłonne. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na stworzenie tego tekstu – poruszamy w nim wszystkie najważniejsze kwestie i zapytania związane z systemami WMS. Serdecznie zapraszamy do lektury.

 

Co to jest WMS?

 

Jest to skrót od angielskiego Warehouse Management System (System Zarządzania Magazynem) i oznacza zintegrowany informatyczny system magazynowy, który odpowiada za wsparcie zarządzania procesami magazynowymi (od przyjęcia dostaw do magazynu po wysyłkę skompletowanych zleceń) oraz ich śledzenie, kontrolowanie i analizowanie w czasie rzeczywistym. Łączy on wszystkie stanowiska pracy i maszyny we wspólną, centralnie zarządzaną sieć.

 

Implementacja systemu WMS wiąże się ze stworzeniem cyfrowego odpowiednika magazynu w środowisku wirtualnym. Kluczowe jest tu odwzorowanie lub skonfigurowanie w systemie WMS:

 • fizycznej i funkcjonalnej struktury magazynu oraz transportów wewnątrzmagazynowych
 • istotnych dla danego magazynu procesów przepływu materiałów
 • przyporządkowania użytkowników do obsługi poszczególnych operacji/procesów magazynowych oraz nadanie im odpowiednich uprawnień
 • struktury dystrybucji (organizacja wysyłek)
 • danych stałych o produktach
 • typów jednostek ładunkowych

 

System WMS w trybie on-line zbiera wszystkie istotne informacje o przebiegu procesów magazynowych, przetwarza je i przekazuje dalej pracownikom kierującym pracą magazynu, którzy na ich podstawie podejmują możliwie optymalne decyzje zarządcze. Kierownictwo magazynu  ma zatem stały wgląd w przebieg i aktualny status każdego procesu i może na bieżąco reagować w przypadku zakłóceń lub nieprawidłowości w realizacji założonych do wykonania zadań.

 

Decyzje podjęte przez osobę zarządzającą (np. o wprowadzeniu dostawy do magazynu, zwolnieniu zleceń wydania do kompletacji, załadunku, etc.) są przez system WMS automatycznie przetwarzane na zadania cząstkowe, które są następnie przekazywane drogą radiową na terminale mobilne (ręczne lub wózkowe) możliwie optymalnie wybranych pracowników lub bezpośrednio do urządzeń automatyki magazynowej. Pracownicy wyposażeni w terminale radiowe odczytują z nich kolejne komunikaty, które prowadzą ich “krok po kroku” przez wykonywane zadania. Po potwierdzeniu, przez pracownika magazynowego,  prawidłowego wykonania zadania osoba zarządzająca otrzymuje informację zwrotną o jego zakończeniu lub w przypadku trudności informację o ich wystąpieniu.

 

Podsumowując: dzięki stałemu wglądowi w zachodzące procesy logistyczne można natychmiastowo reagować na wszelkie pojawiające się nieprawidłowości i zapewnić ciągłość pracy magazynu.

Ponadto wszystkie informacje przepływające przez system są zapisywane – w każdym momencie można sprawdzić, jak przebiegała praca na danym stanowisku lub kto w konkretnej chwili zajmował się realizacją danego zadania. Należy także pamiętać, że zarchiwizowane przez system WMS dane wykorzystane są do tworzenia różnego rodzaju raportów służących zarówno do usprawnienia bieżącej pracy magazynu, jak i ciągłej optymalizacji procesów logistycznych.

 

Jak zbudowany jest system WMS?

 

System WMS może przybrać jedną z dwóch postaci:

 • Autonomiczną – stanowi wtedy odrębne narzędzie, całkowicie niezależne od innych systemów. Warto jednak pamiętać, że można go zintegrować z pozostałymi systemami wykorzystywanymi w magazynie, np. platformami e-commerce i kurierskimi.
 • Modułową – w tym przypadku stanowi integralną część systemu ERP (Enterprise Resources Planning), czyli oprogramowania do zarządzania wszystkimi zasobami przedsiębiorstwa. Na ogół jednak takie moduły mają ograniczoną funkcjonalności i nadają się jedynie do zarządzania magazynem o niewielkiej powierzchni i nieskomplikowanej strukturze procesów logistycznych.

 

 

magazynowy system informatyczny

 

Co umożliwia system WMS? Zastosowanie systemu WMS

 

System WMS pozwala osiągnąć znacznie wyższą efektywność magazynu, zarówno pod względem wydajności jak i jakości jego pracy. Pozwala śledzić, koordynować, kontrolować, analizować i optymalizować zachodzące w magazynie procesy, działania i operacje. Co to oznacza w praktyce? Przykładowo, zapewnia stałą kontrolę stanów magazynowych z uwzględnieniem informacji o dokładnej lokalizacji poszczególnych jednostek magazynowych, pozwala na śledzenie w trybie on-line statusów procesów magazynowych (od momentu przyjęcia towaru w magazynie po jego wydanie), umożliwia monitorowanie zgodności dostaw z wielkościami awizowanymi oraz zgodności skompletowanych zleceń z zamówieniami klientów. Co więcej, steruje pracą pracowników magazynowych przydziałem zleceń dla automatyki magazynowej.

 

W magazynach zautomatyzowanych system WMS zarządza generowaniem i przydziałem zadań dla urządzeń automatyki magazynowej oraz, za pośrednictwem warstwy MFC (Material Flow Control), ich realizacją. Zakres zadań obejmuje m.in. zarządzanie przepływem towarów po przenośnikach, automatycznym składowaniem, sortowaniem artykułów, ruchem autonomicznych wózków AGV (automated guided vehicle), automatyczną kompletacją, pakowaniem, paletyzacją/depaletyzacją, etc.

 

 

kontrola stanów magazynowych

 

Odpowiednio rozbudowany i zintegrowany z systemem produkcyjnym system WMS może efektywnie wspomagać zarządzanie procesami przepływu materiałów w zakładzie produkcyjnym, co prowadzi do znacznego skrócenia czasu kompletacji zamówień. Może np. zasilać bufory produkcyjne w wymagane materiały produkcyjne, sterować ruchem materiałowym pomiędzy tymi buforami, czy zarządzać odbiorem gotowych produktów z linii produkcyjnej, konsolidować je i kierować do magazynu wyrobów gotowych.

Niezwykle ważną cechą systemów WMS jest możliwość pełnej integracji z innymi systemami zarządzania  w przedsiębiorstwie; mogą one może współpracować m.in. z:

 • Systemami ERP zarządzającymi zasobami przedsiębiorstwa;
 • Systemami MES (Manufacturing Execution System) obsługującymi produkcję;
 • Platformami e-commerce obsługującymi sprzedaż online;
 • Systemami TMS (Transport Management System) zarządzającymi transportem;
 • Platformami/usługami kurierskimi;
 • Systemami sterowania automatyką magazynową MFC (Material Flow Control) – dotyczy takich urządzeń jak różnego typu przenośniki paletowe i kartonowe, sortery, magazyny automatyczne i półautomatyczne, automaty do kompletacji, autonomiczne wózki AGV, etc.

 

To oczywiście tylko najprostsze przykłady – pełne możliwości są dużo szersze. Zakres działania magazynowego systemu informatycznego powinien wynikać z konkretnych potrzeb Klienta. Dlatego powinien on cechować się elastycznością pozwalającą na dostosowanie do specyfiki danego przedsiębiorstwa i wymagań jego logistyki. Każdy system WMS jest na swój sposób wyjątkowy.

 

Gdzie sprawdzi się system WMS?

 

Systemy WMS znajdą zastosowanie właściwie wszędzie, gdzie zachodzi składowanie i przepływ towarów, surowców lub gotowych produktów – magazynach, głównie magazynach wysokiego składowania, centrach logistycznych, zakładach produkcyjnych, stacjach przeładunkowych, dużych placówkach handlowych i wielu innych podobnych obiektach.

 

Wbrew często jeszcze niesłusznie powielanej opinii, systemy WMS są przydatne nie tylko dla dużych firm. Systemy tego typu można wdrożyć z korzyścią w praktycznie każdym, także mniejszym magazynie.  Informatyczny system magazynowy jest w pełni skalowalny i może być indywidualnie dostosowany do potrzeb logistyki konkretnego przedsiębiorstwa z dowolnej branży.

 

Oczywiście, im mniejsza jest skala przedsięwzięcia, tym niższe koszty wdrożenia. Jest to więc rozwiązanie interesujące również z punktu widzenia małych i średnich firm, które zajmują się obsługą magazynową mniej złożonych procesów i dysponują obiektem o niewielkiej przestrzeni magazynowej.

 

Zalety systemów WMS

 

Wysokiej jakości systemy magazynowe cechują się szeregiem zalet. Oto kilka najważniejszych z nich:

 • Skalowalność – dobrze zaprojektowany system WMS można bez problemu dopasować do każdego magazynu, bez względu na jego wielkość ;
 • Otwarta struktura – oprogramowanie magazynowe można rozbudować i dostosować do ewoluujących się potrzeb firmy;
 • Elastyczność – system WMS można dostosować do specyficznych potrzeb logistyki przedsiębiorstwa;
 • Uniwersalność – sprawdzają się w magazynach o różnej wielkości  i złożoności, w różnych branżach, zarówno w magazynach manualnych, jak i zautomatyzowanych;
 • Otwartość na współpracę z otoczeniem informatycznym – dojrzały program magazynowy można łatwo integrować z innymi narzędziami informatycznymi firmy (np. z systemem ERP, systemem zarządzania produkcją).

 

System logifact®WMS ma wszystkie powyższe zalety. Dodatkowo zapewniamy jego stały rozwój i wsparcie powdrożeniowe. Wybierając nasz program magazynowy, zyskasz więc nie tylko niezawodne, dostosowane do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa narzędzie, ale także stałą pomoc w jego obsłudze i rozwoju oraz dostosowaniu do zmieniających się potrzeb rynku.

 

automatyka magazynowa

 

Dlaczego warto zdecydować się na profesjonalny system zarządzania magazynem?

 

Z wdrożenia systemu WMS płynie szereg korzyści, w tym przede wszystkim:

 

Łatwiejsze i efektywniejsze zarządzanie magazynem

 

Dzięki wdrożeniu systemu WMS zapewniony jest stały nadzór w czasie rzeczywistym nad przebiegiem procesów magazynowych oraz pracą magazynierów. Wszystkie informacje istotne  w zarządzaniu pracą magazynu są dostępne w trybie on-line w czytelnej, ergonomicznej formie. Umożliwia to szybką i poprawną ocenę sytuacji magazynu, a w konsekwencji – racjonalne i optymalne decyzje personelu kierowniczego.

 

Magazynowy system informatyczny oferuje szerokie możliwości samodzielnej konfiguracji różnych parametrów określających działanie systemu, a tym samym daje możliwość dopasowania obsługi procesów magazynowych do potrzeb kadry zarządzającej.

 

Skutecznie wspiera generowanie zadań pracy i ich automatyczne przydzielanie odpowiednim pracownikom magazynu. Są to jasne, jednoznaczne wytyczne  prowadzące magazynierów zgodnie z precyzyjnymi wytyczonymi procedurami postępowania.

 

Znacznie usprawnione są również procesy inwentaryzacji, np. system WMS wspiera automatyczne zakładanie list inwentaryzacyjnych dla lokacji wybranych zgodnie z ustalonymi algorytmami, pozwala prowadzić proces inwentaryzacji bez zatrzymywania pracy magazynu, umożliwia inwentaryzację ad hoc – bez zakładania list inwentaryzacyjnych w lokacjach wybranych przez pracownika magazynowego, etc.

 

Możliwość optymalizacji procesów logistycznych

 

Dostępna w systemie historia operacji pozwala na dokładne prześledzenie każdego procesu logistycznego – na podstawie tych danych można łatwo zidentyfikować te wymagające optymalizacji. Zebrane informacje pozwolą ocenić, które elementy danego procesu wymagają interwencji.

 

Niższe koszty prowadzenia magazynu

 

Warehouse management system pozwala w znacznym stopniu ograniczyć koszty związane z utrzymaniem i zarządzaniem magazynem. System WMS to przede wszystkim dużo lepsza organizacja pracy magazynu i optymalniej zarządzane procesy logistyczne, w efekcie umożliwiająca zwiększenie wydajności pracy. Magazyn może dzięki temu ograniczyć liczbę niezbędnego personelu i wyposażenia technicznego, albo, z drugiej strony, zwiększyć „moc przerobową” i przy tych samych zasobach (kosztach) wykonywać znacząco większą ilość pracy (np. zwiększyć skalę realizacji zamówień).

 

Wdrożenie systemu WMS może przynieść też mniej oczywiste oszczędności. Przykładowo, dzięki zmniejszeniu liczby błędów w wysyłkach magazyn odnotuje mniejsze wydatki związane z obsługą reklamacji i zwrotów. Równie ważne jest zapewnienie terminowości realizacji zleceń, której brak oznacza niejednokrotnie dotkliwe kary. Co więcej, system zarządzania magazynem pozwala znacznie skrócić czas wdrożenia nowych pracowników a tym samym ograniczyć związane z tym koszty (np. szkolenia nowych pracowników, koszty popełnianych przez nich błędów).

 

WMS a systemy automatyki magazynowej

 

System klasy WMS pozwala na zintegrowane zarządzanie procesami magazynowymi z uwzględnieniem ich obsługi z zastosowaniem automatyki magazynowej. W takim przypadku system WMS spełnia rolę systemu nadrzędnego w stosunku do systemu sterowania automatyką MFC, który zarządza pracą takich urządzeń jak np. przenośniki, sortery, układnice, regały windowe, automaty do kompletacji, magazyny automatyczne, wózki autonomiczne AGV, etc.

 

Na odpowiednim etapie przebiegu procesu magazynowego WMS generuje i przekazuje do MFC zadania, jakie mają do wykonania poszczególne urządzenia automatyki magazynowej, a MFC potwierdza ich wykonanie (poprawne lub błędne). Warunkiem takiej współpracy jest oczywiście sprawna wymiana danych pomiędzy oboma systemami obsługiwana przez wyspecjalizowane interfejsy wymiany danych.

 

Jak wybrać system WMS? Czym się przy tym kierować?

 

Podstawą przy wyborze systemu WMS powinny być realne potrzeby firmy. Jest to narzędzie elastyczne, pozwalające w sposób dedykowany dopasować funkcje oprogramowania magazynowego do planowanych procesów magazynowych. Warto przeprowadzić na wstępie analizę lub przynajmniej audyt logistyki, aby poprawnie zidentyfikować procesy i zaplanować ich efektywne wsparcie przez jego moduły programowe.

 

Kolejną ważną kwestią jest możliwość rozbudowy narzędzia wraz z rozwojem firmy. Choć systemy tego typu, jeszcze na etapie ich przygotowania do wdrożenia, można dostosować dokładnie do potrzeb przedsiębiorstwa, to trzeba pamiętać, że jest to inwestycja przynajmniej na kilka lat, i bardzo prawdopodobne, że w przyszłości pojawi się, wraz z rozwojem firmy, potrzeba obsługi nowych lub rozszerzonych procesów logistycznych. WMS powinien umożliwić łatwy rozwój oprogramowania (zarówno przez wprowadzanie rozszerzeń jak i możliwości konfiguracyjne) i cechować się skalowalnością, czyli łatwością adaptacji w sytuacji znacznych wzrostach przepływów wymagających większej wydajności.

 

Innymi czynnikami, na które warto zwracać uwagę, są:

 • Doświadczenie dostawcy – na korzyść Klienta zadziała fakt, że dostawca WMS posiada praktyczne doświadczenia we wdrożeniach w tej samej branży oraz w projektach o podobnej skali
 • Intuicyjność obsługi oprogramowania magazynowego – w szczególności, że nie każdy użytkownik posiada rozległe doświadczenia w obsługiwaniu narzędzia tego typu
 • Szeroki zakres konfiguracji – bogate możliwości konfiguracyjne umożliwiają szybkie wdrożenie systemu w przystępnej cenie a także łatwiejsze jego dopasowanie do zmieniających się w czasie potrzeb
 • Otwartość na korzystanie z dostępnych danych i szerokie możliwości stosowania raportów
 • Otwartość systemu na integracje z innymi systemami zarządzania – im szerszy zakres możliwych integracji, tym bardziej uniwersalny i wszechstronny WMS,
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii – trójwarstwowa architektura (dane, logika biznesowa, prezentacja danych) oparta o takiej technologie, jak np. MS SQL/Oracle, T-SQL, .Net, Java, DevExpres, Angular, Android, etc.
 • Doradztwo logistyczne ze strony dostawcy WMS,
 • Kompleksowa obsługa powdrożeniowa

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się możliwościami naszego produktu: https://logifact.pl/oferta/system-wms/.

 

 

operator wózka widłowego skanuje kod kreskowy lokacji magazynowej przed pobraniem palety

 

Jak przebiega wdrożenie systemu WMS?

 

1. Przedstawienie oferty

 

Na tym etapie dostawca WMS-u zapoznaje się z oczekiwaniami Klienta oraz z procesami logistycznymi w magazynie zarówno pod względem ich przebiegu jak i wielkości, a także z procesami biznesowymi zachodzącymi w otoczeniu magazynu i mającymi wpływ na jego działanie. Z kolei Klient poznaje podstawowe funkcjonalności systemu i potencjalne ścieżki jego rozwoju.

 

W zależności od złożoności procesów logistycznych etap ten może obejmować proste wywiady oraz zapoznanie się z procesami przepływu i składowania lub przybrać formę złożonej analizy przedwdrożeniowej.

 

Wynikiem prac jest szczegółowa oferta precyzująca zakres prac, terminy wykonania, metodykę wdrożenia oraz jego koszty.

 

2. Opracowanie koncepcji systemu

 

Uzgodnienia handlowe kończą się zawarciem umowy i rozpoczyna się etap opracowania szczegółowej koncepcji rozwiązania. W tej fazie powstaje szczegółowa specyfikacja systemu. To dokument wyznaczający wszystkie funkcjonalności przyszłego oprogramowania magazynowego. Przygotowana zostaje dokumentacja interfejsów wymiany danych z systemami zewnętrznymi (np. z systemem ERP), a także definiuje się wszystkie dokumenty, raporty i etykiety, które będą stosowane w procesach magazynowych.

 

3. Przygotowanie systemu

 

Przygotowanie systemu zarządzania do uruchomienia przebiega kilkutorowo. Dostawca WMS parametryzuje istniejące standardowe oprogramowanie WMS i wykonuje rozszerzenia programowe zgodnie z założeniami koncepcji. Jednocześnie trwają prace nad konfiguracją logistyczną systemu WMS i pierwsze szkolenia z jego budowy i zasad obsługi. Na tym etapie opracowane zostają, są także interfejsy wymiany danych z systemami współpracującymi. Gotowość systemu do uruchomienia w magazynie potwierdzają zaliczone testy laborarotoryjne (in-house).

 

4. Uruchomienie systemu w magazynie

 

Gotowy system zarządzania jest następnie uruchamiany w magazynie. Uruchomienie odbywa się na próbnych dostawach i wysyłkach, czyli bez rzeczywistego zaopatrywania Klientów, ale przy stosowaniu rzeczywistego towaru, docelowych środków technicznych (np. terminali) oraz prowadzeniu pracy testowej w sposób identyczny jak docelowo. Podczas uruchomienia następuje intensywne szkolenie kadry oraz pracowników magazynowych.  

 

5. Wdrożenie produkcyjne

 

Wdrożenie produkcyjne oznacza przejście magazynu z pracy na danych testowych na pracę na rzeczywistych dostawach i wysyłkach, a następnie ustabilizowanie produkcyjnej obsługi wszystkich procesów i operacji magazynowych zarządzanych przez program WMS. W tej fazie pracownicy Klienta już samodzielnie obsługują procesy magazynowe i zarządzają magazynem, jeszcze pod nadzorem pracowników dostawcy WMS, którzy udzielają wsparcia w wypadku trudności w obsłudze systemu lub usuwają ewentualne usterki. Wdrożenie kończy się odbiorem końcowym systemu.

 

6. Opieka powdrożeniowa i dalszy rozwój systemu

 

Odbiór systemu nie kończy współpracy z dostawcą WMS. Klient może liczyć na stały serwis utrzymaniowy i rozwojowy systemu, w ramach którego, zapewnione jest wsparcie techniczne, usuwane ewentualne usterki oraz umożliwiona dalsza rozbudowa systemu wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.

 

wózki systemowe w magazynie

 

Ile kosztuje system WMS?

 

Ze względu na bardzo elastyczny charakter rozwiązań tego typu, koszt implementacji  jest ustalany indywidualnie. Właściwie nie ma dwóch takich samych systemów WMS i każde wdrożenie jest w pewnym stopniu unikalne. Cena zależy od skali, funkcjonalności oraz stopnia skomplikowania procesu implementacji konkretnego systemu WMS.

 

System magazynowy WMS – podsumowanie

 

Program WMS to jeden z kluczowych komponentów infrastruktury przeznaczonej do zarządzania magazynem, w których jakość i sprawność pracy logistyki ma decydujący wpływ na prowadzoną działalność. System magazynowy WMS umożliwia bowiem osiągnięcie takiego poziomu sprawności funkcjonowania magazynu, jaki jest niedostępny wyłącznie za pomocą środków organizacyjnych, a jaki zapewni przedsiębiorstwu zdolność konkurencyjną oraz gotowość na dalszy rozwój biznesu. Dotyczy to nie tylko dużych przedsiębiorstw dystrybucyjnych, handlowych, produkcyjnych czy firm, dla których logistyka to core business, ale także szerokiego spektrum mniejszych podmiotów, które muszą zmierzyć się w efektywny sposób z obsługą skomplikowanych procesów logistycznych.

 

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane