Moduł obsługi sytuacji awaryjnych Warehouse Management

Informatyczny system magazynowy zaprojektowany z myślą o efektywnej i sprawnej pracy każdego magazynu. Jeden z najczęściej wdrażanych systemów
WMS w Polsce.

Jest to moduł systemu logifact® WMS przeznaczony  do zarządzania procesami magazynowymi w przypadku wystąpienia, podczas ich obsługi, sytuacji awaryjnych.

Katalog sytuacji awaryjnych został stworzony w oparciu o bogate doświadczenia wdrożeniowe i zawiera kilkadziesiąt możliwych przypadków obsługi przez system WMS.

Przykłady:

Katalog sytuacji awaryjnych może być łatwo rozszerzany dla specyficznych potrzeb konkretnego projektu wdrożenia sytemu zarządzania magazynem.

Katalog reakcji systemu logifact® WMS w odpowiedzi na wystąpienie sytuacji awaryjnej w magazynie zawiera standardowe działania, które można dowolnie przyporządkować do poszczególnych zdarzeń zdefiniowanych w katalogu sytuacji awaryjnych.

Przykładowe reakcje systemu logifact® WMS na możliwe sytuacje awaryjne:

Jeśli w trakcie obsługi procesów magazynowych wystąpi sytuacja awaryjna, pracownik magazynowy ma możliwość wybrania z listy (wywoływanej na terminalu radiowym) odpowiedniego typu sytuacji awaryjnej, co powoduje automatyczną stosowną reakcję systemu WMS.

Reakcja systemu logifact® WMS (przykład):

Podczas wprowadzania palety do lokacji regałowej pracownik stwierdza, że wskazane przez system miejsce odkładcze jest już zajęte. Uruchamia wówczas na ręcznym terminalu radiowym funkcję obsługi sytuacji awaryjnych, co powoduje wyświetlenie odpowiedniej listy ze zdarzeniami awaryjnymi.

Wybiera on z wyświetlonej na ekranie listy zaistniałe zdarzenie awaryjne, (w tym wypadku: „miejsce zajęte”), co powoduje zablokowanie przez system WMS tego miejsca i automatyczne wygenerowanie dla niego listy inwentaryzacyjnej. Natomiast pracownik otrzymuje informację o przydzielonym przez system magazynowy nowym adresie odłożenia i kontynuuje swoje zadanie.