Jak system WMS może wspierać produkcję?

10.02.2023

 

Trudno wyobrazić sobie prawidłowo funkcjonujący system produkcyjny bez wsparcia ze strony systemu WMS. W przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystanie takich rozwiązań technicznych jak magazynowy system informatyczny jest dziś bowiem nieodzownym standardem i stanowi odpowiedź na pytanie, jak sprawnie zarządzać gospodarką magazynową. O tym, jaką rolę WMS może odgrywać w procesie produkcji, pisze Robert Osiński, kierownik projektu w Logifact-Systems.

 

 

 

 

Robert Osiński

Kierownik Projektu

 w Logifact-Systems

078812

 

WMS – funkcjonalność

 

System WMS (skrót od „Warehouse Management System”, tj. „system zarządzania magazynem”) to magazynowy system informatyczny, stworzony do kontroli, nadzoru i zarządzania procesami zachodzącymi w obrębie magazynu.

Oprogramowanie WMS zajmuje się zbieraniem wszystkich kluczowych informacji na temat przebiegu procesów zachodzących w obrębie magazynu, przetwarzaniem tych informacji i przekazywaniem kadrze kierowniczej magazynu.

Ta z kolei, w oparciu o te dane, może podejmować odpowiednie decyzje zarządcze. Dysponując wglądem w przebieg i status każdego z procesów magazynowych, może odpowiednio reagować w momencie, kiedy któreś z zadań czy procesów zostaną zakłócone lub będą nieprawidłowo wykonywane.

Kontrola procesów magazynowych to niejedyna funkcjonalność systemu WMS. Decyzje podejmowane przez kadrę kierowniczą magazynu mogą być przetwarzane przez system WMS na mniejsze, pojedyncze zadania dla personelu magazynowego i przekazywane pracownikom magazynu drogą radiową na ich terminale mobilne. Komunikacja pomiędzy systemem WMS a personelem magazynu sprawia, że pracownicy są niejako „prowadzeni” przez oprogramowanie i wspierani w wykonywaniu powierzonych zadań.

System nie tylko jednak prowadzi pracowników przez konkretne zadanie, ale także weryfikuje, czy zostało ono wykonane poprawnie i przekazuje na ten temat informację kierownikowi magazynu.

 

 

WMS może sprawdzić się zarówno w mniejszych, jak i większych magazynach.

 

System WMS – korzyści z wdrożenia

 

Istnieje mnóstwo korzyści wynikających z implementacji systemu klasy WMS w magazynie. Przede wszystkim – wspomniany już wgląd w procesy logistyczne i możliwość kontroli ich przebiegu sprawia, że możliwe jest błyskawiczne reagowanie na ewentualne zaburzenia wpływające na pracę magazynu, co z kolei zapewnia, że magazyn będzie funkcjonować w sposób ciągły, nieprzerwany i wydajny.

Analiza i gromadzenie danych

Z drugiej strony warto wspomnieć o tzw. module raportowym, informacje, które gromadzi oprogramowanie, są zapisywane i archiwizowane, co sprawia, że można uzyskać dane historyczne na temat tego, jak w danym momencie wyglądał przebieg procesów magazynowych lub jak wyglądała realizacja konkretnego zadania w danym momencie. Takie historyczne dane można wykorzystać do rozbudowanych raportów i analiz, które mogą być cennym źródłem danych na temat tego, jak jeszcze bardziej usprawnić i upłynnić funkcjonowanie logistyki magazynowej w danym przedsiębiorstwie.

Informacja na temat stanów magazynowych

Warto też mieć na uwadze, że WMS – oprócz informacji na temat realizacji procesów – dysponuje klarownymi informacjami o stanach magazynowych i sprawuje kontrolę nad prawidłowym przepływem towarów. W praktyce dostępność takich danych wpływa na uszczelnienie gospodarki magazynowej i przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania magazynu.

Minimalizacja błędów pracowników

Z kolei fakt, że WMS wspiera personel magazynowy w wykonywaniu bieżących zadań sprawia, że znacznej redukcji ulega ryzyko popełnienia ewentualnych błędów, na przykład podczas kompletacji zamówienia. Takie błędy bywają kosztowne – wiążą się z koniecznością obsługi wynikającej z reklamacji, a ponadto mogą obniżać zainteresowanie i zaufanie klientów. W sytuacji, kiedy to inteligentny system „prowadzi” pracownika przez proces magazynowy, w znacznym stopniu eliminowany jest tzw. czynnik ludzki.

Konkurencyjność przedsiębiorstwa

Sprawniejsza organizacja procesów magazynowych, osiągana poprzez wdrożenie systemu WMS, jest zatem istotnym czynnikiem podnoszącym wartość przedsiębiorstwa. Organizacje, które w swoich magazynach dysponują systemem WMS, są na ogół bardziej rentowne, wydajne i konkurencyjne. To – z biznesowego punktu widzenia – bardzo ważne argumenty, przemawiające za wdrożeniem takiego systemu w organizacji.

 

System WMS – zastosowanie

 

WMS w mniejszych magazynach

Mówiąc o systemie WMS i jego zastosowaniu, zacznijmy od obalenia popularnego mitu, jakoby oprogramowanie tej klasy mogło i powinno być wykorzystywane tylko przed duże firmy, korzystające z wielkopowierzchniowych magazynów. System informatyczny klasy WMS może bowiem wesprzeć również funkcjonowanie mniejszego przedsiębiorstwa, obsługującego znacznie mniejszy wolumen procesów logistycznych na znacznie mniejszej powierzchni. Siłą systemu WMS jest bowiem jego skalowalność – może być on dopasowany do różnych potrzeb i wymagań, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy magazynu. Im skala wdrożenia jest mniejsza, tym niższe jego koszty i analogiczne – wdrożenie systemu WMS dla dużego centrum logistycznego będzie wiązało się z koniecznością poniesienia wyższych nakładów inwestycyjnych.

Elastyczność systemu WMS

System WMS może więc mieć zastosowanie w każdym magazynie, w którym mają miejsce procesy magazynowe, przepływ towarów lub surowców czy ich składowanie.

Nie ma również znaczenia, o jakiej branży mówimy: elastyczność WMS pozwala na implementację tego oprogramowania w niemal każdym sektorze: od branży produktów szybko zbywalnych, przez farmaceutyczną, kosmetyczną, chemiczną, przemysłową, tekstylną, meblarską, budowlaną czy elektrotechniczną i automotive. Każda z nich dysponuje określoną specyfiką i może charakteryzować się nieco innymi wymaganiami czy potrzebami, ale dobrze zaprojektowany system WMS może się do nich dostosować i uwzględniać profil ich działalności.

 

Rola WMS w systemie produkcji

 

System WMS stanowić może też nieocenione narzędzie dla wsparcia procesów produkcyjnych. Rozbudowany o funkcje produkcyjne, działający w jednolitym środowisku informatycznym, wspomaga bezpośrednie zarządzanie procesami magazynowymi i przepływami w produkcji w czasie rzeczywistym. Zapewnia integrację obszarów produkcyjnych i magazynowych tym samym eliminując bariery na styku magazyn-produkcja.

Obsługa przez WMS przepływu materiałów w zakładzie produkcyjnym obejmuje w szczególności:

 • Zapewnienie prawidłowego i płynnego zaopatrzenia buforów/gniazd produkcyjnych w materiały produkcyjne (surowce, półprodukty, opakowania, etc.). Po otrzymaniu zlecenia zaopatrzenia produkcji (np. z ERP), system WMS generuje polecenia kompletacji wymaganych materiałów produkcyjnych o właściwych cechach, we właściwej ilości a następnie koordynuje zadania transportowe, mające na celu dostarczenie ich we właściwym czasie do odpowiednich buforów/gniazd produkcyjnych. Dla części materiałów produkcyjnych zaopatrzenie produkcji może opierać się na filozofii Kanban. W tym wypadku WMS jest samodzielnie odpowiedzialny (bez otrzymywania poleceń ze strony ERP) za procesy zapatrzenia.

 • Rejestrację i formowanie jednostek ładunkowych, w buforach/gniazdach produkcyjnych, dla wyprodukowanych wyrobów (gotowych i półproduktów), zwrotów niewykorzystanych materiałów produkcyjnych oraz odpadów

 • Odbiór wyrobów, zwrotów i odpadów z buforów/gniazd produkcyjnych i ich wprowadzanie do odpowiednich magazynów, stref składowania lub buforów międzyoperacyjnych

 • Centralne zarządzanie transportami/przesunięciami materiałów i wyrobów pomiędzy buforami produkcyjnymi, międzyoperacyjnymi i magazynami.

 

Należy zaznaczyć, że w swojej najbardziej rozbudowanej wersji WMS może rejestrować zużycie dostarczonych materiałów produkcyjnych, wielkość powstającej produkcji, ilości niewykorzystanych materiałów przeznaczonych do zwrotu czy odpadów użytkowych a także rejestrować czasy pracy poszczególnych operatorów maszyn.

Aby system WMS mógł właściwie wspierać realizację zadań produkcyjnych konieczna jest jego integracja z systemami lub modułami odpowiedzialnymi za zarządzanie procesami produkcyjnymi (np. ERP, ASP). System WMS musi w tym wypadku dysponować możliwością niezakłóconej wymiany danych z otoczeniem, tak aby w sposób spójny, dopasowany do harmonogramu produkcyjnego, sterować przepływem ładunków. WMS powinien także być wyposażony w możliwość budowania interfejsów z urządzeniami pomiarowymi czy też z automatyką przemysłową.

Ciągłość produkcji może zostać zakłócona poprzez wystąpienie jakichkolwiek problemów w prawidłowym przebiegu wyżej wymienionych procesów, dlatego tak ważne jest zarządzanie przepływami w produkcji realizowane przy pomocy odpowiedniego systemu informatycznego klasy WMS rozbudowanego o funkcjonalność wspomagania produkcji.

Brak płynności produkcji oznacza bowiem jej większe koszty, często również opóźnienie dostaw, wzrost reklamacji co w konsekwencji może prowadzić do czy utraty zaufania klientów.

 

WMS jest istotnym wsparciem magazynów w firmach produkcyjnych

 

 

Kadra kierownicza i personel magazynu, odpowiedzialny za zarządzanie przepływami w produkcji, powinni dysponować dokładnymi informacjami o stanach magazynowych, zapasach w buforach produkcyjnych i międzyoperacyjnych a tym samym dysponować danymi umożliwiającymi łatwe lokalizowanie konkretnych materiałów produkcyjnych (surowców, półproduktów, opakowań, etc.). Dodatkowo system powinien monitorować i rejestrować wszystkie ruchy materiałowe, z dokładnością do SKU i cech produktu (np. numer partii) na terenie magazynu i w halach produkcyjnych co zapewnia pełną genealogię produkcji.

WMS dla produkcji pozwala na:

 • utrzymywanie odpowiedniego poziomu zapasów;

 • śledzenie w czasie rzeczywistym stanów wykorzystanych do produkcji surowców oraz wyprodukowanych wyrobów gotowych;

 • wsparcie produkcji JIT;

 • zarządzanie i nadzór w czasie rzeczywistym nad procesami zaopatrzenia produkcji, odbiorów z produkcji i ruchami materiałowymi pomiędzy buforami produkcyjnymi, międzyoperacyjnymi i magazynami;

 • ograniczenie papierowego obiegu dokumentów, co przekłada się na oszczędność czasu, pieniędzy i sprzyja ochronie środowiska;

 • skrócenie czasu procesów magazynowych związanych z obsługą produkcji;

 • pełne śledzenie historii wyrobów gotowych oraz surowców, z których powstały. W przypadku konieczności np. wycofania produktu z rynku, w łatwy sposób można uzyskać informację na temat zamówień, w których wystąpił dany produkt.

 

System WMS dla produkcji

 

Na rynku dostępne są specjalne wersje oprogramowania WMS, przygotowane z myślą zarówno o zarządzaniu magazynem, jak i operacjami produkcyjnymi wraz z przepływem materiałów w produkcji.

Przykładem takiego oprogramowania jest logifact® WMS/MES, czyli oprogramowanie firmy Logifact-Systems, łączące funkcjonalności systemów WMS oraz Manufacturing Executions Systems, znanych jako MES. To narzędzie, przygotowane z myślą o średniej wielkości przedsiębiorstwach, w których występuje gniazdowa produkcja.

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane